Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK253 - Arkitektur, miljö och hållbar utveckling
Architecture, environment and sustainable development
 
Kursplanen fastställd 2019-02-04 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45131
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Inlämningsuppgift, del A 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    
0215 Inlämningsuppgift, del B 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0315 Övning, del C 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Paula Femenias

  Gå till kurshemsida

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska

Syfte

Kursen ger en introduktion till hållbart byggande i ett helhets- och livscykelperspektiv. Kursen fokuserar på en bred orientering med betoning på samspel mellan olika dimensioner av hållbarhet. Kursen vill också skapa förståelse för hur arkitekter och byggsektorn arbetar med de frågorna idag. Stor vikt läggs vid diskussioner och seminarier med målet att uppmuntra till ett reflektivt och kritiskt förhållningssätt till hur vi hanterar mål och ambitioner för en hållbar byggd miljö.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursmoment FÖRDJUPNINGSUPPGIFT: Inlämningsuppgift grupparbete del A (4,5 p). Definiera en frågeställning om hållbart byggande. Samla in relevant information för att svara på frågan. Föra ett resonemang, skriftligt och muntligt, utifrån olika källor och dra slutsatser kring frågeställningen. Skriva en akademisk text med dess grundläggande delar. Hantera språk, stil och struktur korrekt. Redogöra för metod. Hantera referenser korrekt i text. Använda ett referenssystem för källor. Argumentera för en källas tillförlitlighet. Ge återkoppling på andra studenters texter vid återkoppling- och slutkritik.

Kursmoment ARKITEKTEN OCH HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE: föreläsningar, korta övningar, seminarier, studiebesök del B (1,5 p). Förklara begreppet hållbar utveckling. Redogöra för grundläggande utmaningar för, samt ge exempel på hur arkitekten kan arbeta med dessa avsende de teman som kursen tar upp: hållbar stad, social hållbarhet, energi i byggnader och hållbara materialval. Redogöra för möjligheter och hinder för en arkitekt att arbeta med hållbarhet i praktiken.

Kursmoment AVSIKTSFÖRKLARING: Inlämningsuppgift individuellt arbete (1,5 p). Skriftligt och muntligt argumentera för en personlig strategi för att arbeta med hållbarhet i kommande studioarbeten. Förklara kopplingen mellan FNs hållbarhetsmål och utamningar för ditt arbete som arkitekts. Ge återkoppling på andra studenters avsiktsförklaring.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar med korta övningar, litteraturstudier och seminarier, och en längre skrivuppgift kallad fördjupningsuppgiften som genomförs som grupparbete. Kursen avslutas med en individuell reflektion där studenten skall beskriva en egen strategi för hur de skall arbeta med hållbarhet i kommande kurser och studioprojekt.

Organisation

Lärare och övningsledare från akademin och näringslivet. Studiebesök anordnas i samarbete med näringsliv. Studenterna arbetar i mindre grupper i workshops och övningar. Avsiktsförklaringen skrivs individuellt.

Litteratur

Kursen bygger på aktuella open access texter som lämnas i samband med KursPM

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Godkänd fördjupningsuppgift avseende kunskapsinnehåll och välgrundade slutsatser, språk, stil, struktur, format, metodbeskrivning och referenshantering allt i enlighet med en separat bedömningsmall. Muntlig och skriftlig återkoppling på två andra studentgruppers arbeten vid två tillfällen. Muntlig slutpresentation av den egna fördjupningsuppgiften vid slutkritik.

Del B: Muntlig uppföljning av litteratur vid veckoseminarium samt redovisning av besök på en arkitekts arbetsplats.

Del C: Godkänd avsiktsförklaring som följer riktlinjer i separat PM. Redovisning av eget arbete och återkoppling på en annan students arbete vid ett slutseminarium.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.