Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA521 - Storskalig optimering  
Large scale optimization
 
Kursplanen fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 20149
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0197 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Jan 2021 em J   08 Apr 2021 fm J   24 Aug 2021 em J  

I program

MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
MPDSC DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDSC DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Ann-Brith Strömberg

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2

 
Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99223
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 20
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0197 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

Examinator:

Ann-Brith Strömberg


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i linjär och heltalsoptimering samt olinjär optimering.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna en inblick i några av de viktigaste principerna för effektiv lösning av praktiska, storskaliga optimeringsproblem, från modellering till metodkonstruktion. Kursen innehåller en serie med föreläsningar om teori och metodik, modelleringsövningar i mindre grupper samt projektarbeten där studenterna använder de presenterade lösningsprinciperna för att effektivt lösa några relevanta optimeringsproblem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • självständigt analysera och föreslå modellerings- och lösningsprinciper för storskaliga komplexa optimeringsproblem;
  • ha tillräckliga kunskaper för att kunna använda dessa principer i praktisk verksamhet med hjälp av beräkningsprogramvaror för optimeringsproblem.

Innehåll

Storskaliga optimeringsproblem har ofta inneboende strukturer som kan utnyttjas för att lösa dessa problem effektivt. Kursen behandlar ett antal grundläggande principer med vars hjälp storskaliga optimeringsproblem kan lösas. Tekniken kallas allmänt dekomposition–koordinering (eller, distribuerad algoritm–konsensus) och utnyttjar bland annat konvexitets- och dualitetsteori. Kursen innehåller viktiga praktiska moment: övningar i modellering och lösning av optimeringsproblem med komplicerande villkor och/eller variabler, samt projektarbeten i vilka storskaliga optimeringsproblem löses med hjälp av dualitetsteori och tekniker som gås igenom vid föreläsningarna. 

Kortfattat innehåll: komplexitet, enkla/svåra optimeringsproblem, linjära optimeringsproblem med heltalsvillkor, unimodularitet, konvexitet. Dekomposition–koordinering, restriktion, relaxering, gränser för optimalvärdet, projektion, fixering av variabler, dualisering, omgivningar, heuristiker, lokala sökmetoder. Lagrangedualitet, subgradientmetoder, (ergodisk) konvergens, återskapande av heltaliga lösningar, Lagrangeheuristiker, plansnittning, kolumngenerering, koordinerande masterproblem, Dantzig–Wolfe-dekomposition, Benders-dekomposition.

Organisation

Föreläsningar. Modelleringsövningar, inkluderande muntlig presentation och diskussion. Projektarbete, inkluderande muntliga och skriftliga presentationer samt oppositioner. Handledning. Obligatorisk närvaro vid workshops.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftligt och muntligt redovisade projektuppgifter; opposition/recension; närvaro vid workshops; skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.