Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA485 - Interaktionsdesign - användarcentrerad design
 
Ägare: ITU
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (valbar)
TDESA TEKNISK DESIGN - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Docent  Fang ChenBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Obligatorisk förkunskap: grundkurs i MDI eller motsvarande.
Önskvärda förkunskaper: Genomgången kurs i Interaktionsdesign- analysmetoder.

Syfte

Inom användarcentrerad design studeras analys, design, utvärdering och implementation av interaktiva datorsystem, med fokus på användandet av det interaktiva systemet. Kursens syfte är att ge deltagarna god inblick i olika användarcentrerade metoder och ansatser till design av interaktiva system.
Kursens mål är att deltagarna skall kunna tillämpa dessa metoder och ansatser på praktiska fall.
Kursen är en tillämpad projektkurs.

Innehåll

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.
Kursen organiseras som en serie föreläsningar, seminarier, och övningar samt ett större projektarbete i grupp. Handledning på projektarbetet kommer att ges.
Förslag på innehåll i föreläsningar och seminarier:
- Metoder för användarcentrerad systemutveckling där användaren ställs i centrum för utveckling av interaktiva system tex:
- conceptual design
- teoribaserad design
- medverkande design
- användbarhetsdesign
- kontextbaserad design
- analys av användare och uppgift
- kravställning
- användbarhetskrav och användarupplevelser
- funktionalitetskrav
- att omsätta analysresultat till design
- prototyping och prototypingverktyg
- utvärdering av design mot uppställda krav
Till varje föreläsnings och seminarietillfälle kommer vetenskapligt publicerade artiklar och frågeställningar att behandlas.

Organisation

Kursen organiseras som en serie föreläsningar, seminarier, och övningar samt ett större projektarbete i grupp. Handledning på projektarbetet kommer att ges.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar och utdrag ur relevanta kursböcker.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Redovisning av projekt för designportfolio.
Betygsskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.