Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT340 - Strömnings- och energiteknik
Fluid mechanics and heat transfer
 
Kursplanen fastställd 2020-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64125
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   31 Maj 2021 em J,  10 Okt 2020 fm J,  17 Aug 2021 fm J
0204 Laboration 1,5hp Betygskala: TH   1,5hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Gunnar Eriksson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Teknisk termodynamik, LKT320.

Syfte

Kursen ska ge ingående kunskap om grundläggande fysikaliska storheter rörande strömning och värmetransport. Den ska ge inblick i grundläggande strömningslagar för framförallt endimensionella strömningsfall, samt orientering om pumpar. Den ska också ge kunskap om olika mekanismer för värmetransport, metoder att förhindra värmetransport samt apparatur för att överföra och återvinna värmeenergi. Efter genomgången kurs skall den blivande ingenjören kunna förstå, formulera och tolka industriella problem av strömningsteknisk natur eller rörande värmeöverföring, med särskild kunskap om tillämpning på pumpar och värmeväxlare.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • ställa upp och lösa strömnings- och värmeöverföringsproblem.
 • känna till mätmetoder för viktiga strömningsparametrar, som flöde och viskositet.
 • känna till metoder för att åstadkomma strömning och värmeöverföring.

  Innehåll

  Kursen behandlar strömningslära och värmeöverföring ur ett för kemiingenjören lämpligt perspektiv. I strömningsläran byggs vidare från den friktionsfria strömningen (ingår i Teknisk termodynamik) med teorier bakom strömningsförluster och tryckfall, med tonvikten lagd på strömning i rörsystem. Vidare kommer utrustning för mätning av flöde, och pumpar för att åstadkomma flöde, att studeras.
  I värmeöverföringen studeras de grundläggande mekanismerna, med viss tonvikt på problematik inom processindustrin, framförallt i form av värmeförluster och värmeväxlare.
  Följande moment ingår:

  Strömningsteknik: Viskositet; Laminär och turbulent strömning; Reynolds tal; Flödesmätning; Friktionsfaktorn; Tryckfallsberäkningar; Pumpar.

  Värmeteknik: Fouriers lag för värmeledning; Fri och påtvingad konvektion; Nusselts och Prandtls tal; Strålning; Isolering; Värmeväxlare.

  Organisation

  Kursen består av en teoridel på 6,0hp och en laborationsdel på 1,5hp. I teoridelen ges undervisningen i form av föreläsningar och övningar. Samtliga laborationer är obligatoriska. I laborationsdelen ingår även en obligatorisk inlämningsuppgift i MatLab.

  Litteratur

  Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. & Turner, R.H.: "Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences". 5th ed.,McGraw-Hill, Inc., 2017. 
  Eriksson, G.:"Strömningslära - kompendium för kemiingenjörslinjen", Chalmers, 2004.
  Mörtstedt, S-E & Hellsten, G.: "Data och diagram", 7:e upplagan, Liber Utbildning, 1999.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination av teoridelen sker i form av skriftlig tentamen, bestående av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter, där betyg ges i skala 3-5. För godkänd kurs krävs också att laborationsdelen är godkänd. Slutbetyg i kursen baseras på den skriftliga tentamen.


 • Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.