Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA367 - Objektorienterat programmeringsprojekt
Object-oriented programming project
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52136
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Alex Gerdes

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Godkänt slutbetyg i TDA548 'Grundläggande Programvaruutveckling' eller motsvarande, och i TDA552 'Objektorienterad Programmering och Design' eller motsvarande.

Syfte

Kursen avser att ge kunskap om och övning i professionell utveckling av mjukvara genom praktiskt projektarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten besitta följande kunskaper, färdigheter och förmågor:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för arbetsmetodik i tekniska utvecklingsprojekt, speciellt mjukvaruprojekt.
 • Beskriva alla faser i ett utvecklingsarbete: problemidentifiering, problemformulering, användaranalys, specifikation, design, implementation, testning, utvärdering, etc.
 • Beskriva grundläggande koncept inom mjukvaruutveckling, t.ex. krav och utvecklingsprocess.

Färdigheter och förmågor

 • Genomföra ett mindre objektorienterat mjukvaruprojekt i grupp enligt fastställd utvecklingsprocess och tidsplan.
 • Dokumentera projektarbetet i form av en grundläggande kravspecifikation och ett enklare designdokument.
 • Tillämpa färdigheter från tidigare programmeringskurser, så som design-principer och -mönster, i en projektliknande miljö.
 • Använda moderna hjälpmedel för programutveckling t.ex. testramverk, 'build automation', och versionshanteringssystem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över god objektorienterad design och implementation i projektet.

Innehåll

Kursen presenterar en enkel, testdriven, objektorienterad process. Begrepp som iterativ utveckling, objektorienterad analys och design, domän- och designmodell introduceras. Olika aspekter på design gås igenom: testbarhet, beroenden, krav, m.fl.

Organisation

Vi kommer att ha:

 • ett mindre antal föreläsningar,
 • ett obligatoriskt seminarium,
 • och några 'workshops'.

Parallellt med detta genomför studenterna, i grupper om fyra, ett fullständig utvecklingsprojekt i form av ett mindre mjukvaruprojekt. I projektet ingår obligatoriska veckovisa handledarmöten och en muntlig slutpresentation.

Litteratur

Eventuell kurslitteratur meddelas på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom muntlig presentation av projektet, inlämning av källkod samt ett slutrapport där studenterna dokumentera projektets specifikation och design. Dessutom ska studenterna göra en 'peer-review' av andras design och kod som ingår i slutrapportet. Dessa tre delar vägs samman för betyget. En exakt beskrivning angående viktning och betygskriterier finns i kurs-pm. Betyg sätts på gruppnivå men den slutgiltiga betyget anpassas på individnivå, baserat på individuellt bidrag.

Vi använder följande betygsskala: underkänd (U), 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.