Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY011 - Elektroniksystem  
Electronic systems
 
Kursplanen fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIELL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: ingjose@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 63119
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D+
Max antal deltagare: 40
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Laboration 3,5hp Betygskala: UG   3,5hp    
0215 Tentamen 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp   30 Okt 2020 fm L   05 Jan 2021 em L,  Kontakta examinator

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Erik Agrell

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande kurserna LEU470 Elektriska kretsar, SEE035 Ellära och elektronik samt LEU432 Grundläggande datorteknik.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper om några metoder och verktyg för analys och konstruktion av analoga och digitala elektroniksystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Analysera och modifiera befintlig VHDL-kod.
 • Hantera datorprogram för simulering av VHDL-kod och syntes av denna i en FPGA-krets.
 • Utifrån en funktionsbeskrivning konstruera en tillståndsgraf för en tillståndsmaskin.
 • Dimensionera, analysera och implementera ström/spännings-omvandlare, digital/analog-omvandlare, analog/digital-omvandlare, parallell/serie-omvandlare och serie/parallell-omvandlare
 • Hantera datorprogram för schemaritning och simulering av analog elektronik.
 • Dimensionera, analysera och implementera signalförstärkare, effektförstärkare och aktiva filter.
 • Mäta och analysera frekvensegenskaper hos analoga förstärkare och filter.
 • Konstruera kaskadkopplade filter och förstärkare för att uppnå önskade frekvensegenskaper.
 • Analysera ett återkopplat systems stabilitet och beräkna villkoren för självsvängning.
 • Dimensionera och implementera ett komplett system för digital överföring av audiosignaler med analoga och digitala delsystem.
 • Beskriva en typisk utvecklingsprocess för elektroniksystem i industrin.

Innehåll

Under kursens gång konstrueras ett komplett ljudöverföringssystem med audioförstärkare, A/D-omvandlare, digital seriekommunikation, D/A-omvandlare, filter och effektförstärkning.


Analys och design av analog och digital elektronik med följande delmoment: A/D- och D/A- omvandling. Analog kretskonstruktion i Spice. Tillståndsmaskiner. Beskrivning och konstruktion av digitala system med hjälp av VHDL. Simuleringar. Bestämning av övre och undre gränsfrekvenser för olika transistorförstärkarsteg och OP-förstärkarkopplingar. Dimensionering av kopplingar för att uppnå önskade frekvensegenskaper. Principer för återkoppling. Analys av ett återkopplat systems stabilitet. Dimensionering av aktiva analoga filter.

Organisation

Undervisningen omfattar föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom en skriftlig tentamen, redovisning av laborationer och inlämningsuppgifter. Godkänd tentamen och godkända laborationer krävs för att slutbetyg skall utfärdas. Kursen betygssätts i skala U (underkänd), 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.