Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC145 - Tekniskt projekt i elektroteknik
Technical project in electrical engineering
 
Kursplanen fastställd 2020-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 50125
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Projekt 4,5hp Betygskala: TH   2,0hp 2,5hp    
0218 Inlämningsuppgift 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Hans Hjelmgren

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenter på Elektroteknikprogrammet till projektarbete som en ingenjörsmässig arbetsform och att introducera elektroteknik som ett kunskapsområde. Projektuppgifterna kan varierar från år till år, men ämnesmässigt behandlar projekten olika tillämpningar inom elektroteknik.

Inom ramen för kursen tränas projektarbete på ett systematiskt vis där bl.a. skillnaden mellan innehåll och process i ett projekt, gruppdynamik, rapportskrivande och muntlig presentation behandlas och övas. Kursen syftar därmed till att ingenjörsstudenterna utvecklar metoder för att använda arbetsgruppen som ett effektivt redskap för att genomföra en elektroteknisk studie tillsammans med andra.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Redogöra för grundläggande elektrotekniska begrepp relaterad till projektuppgiften.
2. Arbeta i en projektgrupp med en öppen problemställning inom elektroteknik, föreslå en lösning, undersöka och verifiera.
3. Använda mjukvara som MATLAB för enklare hantering av mätdata.
4. Bidra till projektet utifrån olika grupproller, inklusive planering och uppföljning med begränsade resurser.
5. Tillämpa metoder för att arbeta effektivt i grupp.
6. Reflektera över erfarenheter av grupparbete både under och efter projektets genomförande.
7. Skriva en akademisk rapport med flera författare, beskrivande ett problembaserat projekt, med korrekt hantering av vetenskapliga källor.
8. Muntligt såväl som i skrift diskutera och försvara den föreslagna produkten, även utifrån hållbarhets- och etiska aspekter.
9. Ge och konstruktivt bearbeta skriftlig och muntlig feedback.

Innehåll

Kursen börjar med en teknisk introduktion till projekten, vilket följs av en guidad litteraturstudie relaterad till vald projektuppgift.

Dessa grundläggande kunskaper kommer sedan till användning i projektet, där studenterna arbetar i grupper med att lösa ett elektrotekniskt problem. Projektuppgifterna kan utgå från praktiska tekniska problem inom elektroteknik och/eller mer brett inriktade projekt som miljöpåverkan, ekonomi och utveckling för en hållbar framtid. Varje projekt kommer att stödjas av praktiska moment som illustrerar utmaningarna i en verklig tillämpning.

Förutom tekniskt innehåll, behandlar kursen:

  • Strategier för effektiv kommunikation
  • Projektdokumentering m.h.a. en projektmodell
  • Skrivandeprocessen
  • Gruppdynamik 
  • Rapportskrivande
  • Presentationsteknik
  • Engelska språket 

Organisation

Kursen består av två huvuddelar: Tekniskt projektarbete (4.5hp) och teknisk kommunikation (3 hp). Det ingår föreläsningar, seminarier, workshops och gruppmöten med obligatorisk närvaro. Gruppdynamiken är uppdelad på tre tillfällen, och består av föreläsningar, workshops och individuell reflektion.

Litteratur

Tekniskt projekt: Utdelat material och manualer.

Teknisk kommunikation på engelska: writing.chalmers.se och EngOnline (webbaserade verktyg för rapportskrivande och engelsk grammatik), samt utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Tekniskt projekt (4.5 hp): Aktivt deltagande i projektmöten och dokumentering av arbetet. Aktivt deltagande i övningar kring gruppdynamik. Slutbetyget (3-5) baseras på den tekniska rapporten, den individuella muntliga presentationen och en individuell dugga i mitten av terminen.
Teknisk kommunikation på engelska (3 hp): Betyget (G/U) baseras på hemuppgifter och projektdokumentering. Det inkluderar utkast, mötesanteckningar, presentation och opponering. För godkänt betyg krävs inskickade hemuppgifter som uppnår målen för respektive hemuppgift.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.