Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA465 - Interaktionsdesign - analysmetoder
 
Ägare: ITU
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Staffan BjörkBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i människa - datorinteraktion eller motsvarande.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupad kunskap i två väsentliga moment inom användarcentrerad design: analys av användare och användningssituationer samt utvärdering av befintliga system och prototyper.

Innehåll

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.

Exempel på moment som behandlas i kursen:
· Metoder för användar- och uppgiftsanalyser som t. ex.:
o Deltagande observationer
o Etnografi
o Metoder som används inom kognitionspsykologi och sociologi
o Intervjutekniker
o Enkäter
o Fokusgrupper
o Workshops

· Bearbetning av analysdata genom kvalitiativa och kvantitativa metoder som tex.:
o Scenariebeskrivningar
o Affinity diagrams
o Statistiska metoder

· Utvärderingsmetoder med och utan användare
· Kvalitiativa och kvantitativa metoder

Exempel på metoder som kan tas upp:
o Granskningsmetoder såsom heuristisk evaluering (enl. Nielsen) och cognitive walkthrough
o Användbarhetstester
o Tänka-högt-protokoll
o Kontrollerade experiment
· Olika grader av användarinvolvering. Hur mycket skall användaren medverka i designarbetet? Från teoribaserad design till medverkandedesign.

Till varje föreläsnings och seminarietillfälle kommer vetenskapligt publicerade artiklar och frågeställningar att behandlas.
Seminarierna kommer att innehålla diskussioner kring utvalda vetenskapliga uppsatser där någon/några av seminariedeltagarna inleder med en presentation av uppsatsen. Seminarierna innehåller också presentationer av de inlämningsuppgifter som görs inom ramen för kursen.

Organisation

Kursen organiseras som en serie föreläsningar, seminarier, och övningar. I kursen ingår även ett antal inlämningsuppgifter.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar och utdrag ur relevanta kursböcker.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs:
godkänt betyg på muntlig/skriftlig tentamen
godkänt betyg på inlämningsuppgifter
godkänd redovisning av projekt gör designportfolio.
Betygsskala: U,3,4,5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.