Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CIK020 - Immaterialrättsliga strategier
 
Ägare: TIEKA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1

Detta kurstillfälle är inställt


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

Examinator:

Professor  Ulf PetrussonKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   23 Maj 2005 fm M   12 Jan 2005 fm V,  19 Aug 2005 em V

I program

ENTRE Chalmers Entreprenörsskola, Årskurs 1 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Ulf Petrusson
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för den kritiska roll som de immateriella rättigheterna (patent, upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken) har i kommersialisering av tekniska landvinningar. Kursen lägger särskild vikt vid hur företag använder dessa strategiskt viktiga tillgångar i strävan efter konkurrenskraft.

Innehåll

Kursen är indelad i tre huvudavsnitt.

Det första avsnittet ger övergripande kunskaper om de immateriella rättigheterna, om rätten till anställdas uppfinningar och om hantering av immaterialrättsliga konflikter. I avsnittet läggs stor vikt att förklara hur ett management-orienterat synsätt skiljer sig från domarens, advokatens eller patentombudets.

I det andra avsnittet ligger tonvikten på strategier för val av skyddsmetod och för hantering av konkurrenter och samarbetspartners. Områden som ingår är strategier för patentsökning, upphovsrättsligt skydd inom IT samt skydd för varumärken och design. Avsnittet behandlar också hur patentdokumentation kan användas för teknik-, konkurrent- och marknadsbevakning.

Det tredje avsnittet lägger fokus vid kommersialisering av immateriella rättigheter. Frågor som värdering, licensiering och företagsstart behandlas. Med hjälp av gästföreläsare ges perspektiv från såväl storföretag som nystartade företag.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och ett praktikfall. Det praktiska inslaget i kursen är påtagligt. Varje student skall göra olika strategiska överväganden, granska kontrakt etc. Vid övningstillfällen diskuteras elevernas prestationer på de övningar som de enligt lärarnas anvisningar förberett. Övningstillfällena bygger således på att studenterna är väl förberedda.

Litteratur

Koktvedgaard/Levin: Lärobok i Immaterialrätt (senaste upplagan).
Övningsmaterial och artikelsamling säljes vid kursstart.

Examination

Skriftlig tentamen med fyrgradig betygsskala TH. Godkänt praktikfall. Närvaro vid de fem övningstillfällena.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.