Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR095 - Material- och tillverkningsteknik  
Material and manufacturing technology
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55124
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   16 Jan 2021 em J   09 Apr 2021 em J,  23 Aug 2021 em J
0211 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Gustav Holmqvist

  Gå till kurshemsida

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen bygger direkt vidare på kursen Materialteknik och bygger även på kurserna Statik & hållfasthetslära och hållfasthetslära.

Syfte

Kursen ger baskunskaper om industriella tillverkningsmetoder för metalliska material. Tonvikt läggs på förståelse för kopplingen mellan tillverkningsprocessen, materialegenskaperna samt produktens utformning och slutliga egenskaper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva de viktigaste tillverkningsmetoderna för metalliska material
 • Förklara och beräkna hur tillverkningsprocesserna påverkas av materialegenskaperna och kunna dimensionera verktyg och maskiner utifrån detta
 • Förutsäga och förklara hur materialens struktur och egenskaper förändras som ett resultat av tillverkningsprocesser
 • Föreslå en metod som ger lämpliga egenskaper och motivera förslaget
 • Beskriva hur andra produktegenskaper såsom ytor och toleranser påverkas av tillverkningsprocessen
 • Uppskatta produktionshastigheter samt ta fram underlag för kostnadsuppskattningar vid skärande bearbetning
 • Anpassa produktens utformning för de viktigaste kombinationerna av material och tillverkningsprocess
 • Utgående från korrosionens grunder bedöma risken för olika korrosionstyper och anpassa produktens utformning för att motverka korrosion och därmed säkra produktens livslängd
 • Innehåll

  Kursen bygger i stora avseenden vidare på kursen materialteknik och tar sin utgångspunkt i samspelet mellan material, tillverkningsprocess och produkters egenskaper. Kursen belyser de olika samverkande delarna i en processkedja som krävs för att framställa färdiga komponenter och produkter med specifika egenskaper. Vidare ges exempel på konstruktionsregler och begränsningar vilka bygger på en förståelse för samspelet material-tillverkningsprocess. Korrosion påverkar livslängden hos många produkter i metalliska material, och därmed resursanvändningen vilket är viktigt med hänsyn till miljön.
  Områden vilka behandlas i kursen:

 • Metallers gjutning, gjutmetoder och gjututrustningar.
 • Grundläggande teori för plastisk formning av metaller
 • Formande metoder för metaller: Dragning, valsning, smide, strängpressning och plåtformning
 • Grundläggande teori för skärande bearbetning
 • Skärande bearbetning för metalliska material såsom svarvning, fräsning och borrning.
 • Val av tillverkningsmetod med hänsyn till geometrisk form, material, tolerans och ytjämnhet
 • Korrosion; grundläggande mekanismer, typer, skydd och ytbehandlingsmetoder.
 • Fogningsmetoder, främst svetsning

 • Organisation

  Kursen omfattar föreläsningar, övningar, laborationer samt en konstruktionsuppgift. Laborationerna behandlar korrosion och bearbetningsmetoder.
  Konstruktionsuppgiften behandlar tillverkningsberedning av en verklig detalj.

  Litteratur

  L. Hågeryd, S. Björklund, M. Lenner: Modern Produktionsteknik Del 1, Liber, 2002.
  Kompendium Materialteknik - Korrosion
  Ytterligare litteratur anvisas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med skriftlig tentamen. För slutbetyg i kursen krävs godkänd tentamen, godkända laborationer och laborationsrapporter tillsammans med godkänd konstruktionsuppgift.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.