Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA521 - Tillämpad matematisk statistik  
Statistics with applications
 
Kursplanen fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 68123
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   12 Jan 2021 fm L   09 Apr 2021 fm L,  26 Aug 2021 em L

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Johan Tykesson

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2

 
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99220
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 20
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

Examinator:

Johan Tykesson


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i Algebra och Analys.

Syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i grundläggande sannolikhetsteori för att med dessa kunskaper som bas kunna tillgodogöra sig statistiska metoder som används inom teknik och naturvetenskap. De praktiska momenten återfinns inom statistisk försöksplanering för att med utgångspunkt från teorin bibringa en god förståelse och insikt i hur metoderna kan tillämpas i praktiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå slumpens påverkan på olika situationer,
- göra enklare riskberäkningar,
- dra slutsatser från undersökningar,
- säkerställa att en konstruktion verkligen kommer att uppfylla användarens krav,
- säkerställa att en produktionsprocess är upplagd så att man kan starta en serieproduktion utan allvarliga igångsättningsproblem,
- planera försök i tidigare utvecklingsskeden så att en hög konstruktionskvalitet säkerställs.

Innehåll

Kursen är upplagd så att vi börjar med grundläggande sannolikhetslära. Därefter följer genomgång av stokastiska variabler samt de vanligaste sannolikhetsfördelningarna med väntevärden och varianser, funktioner av stokastiska variabler samt centrala gränsvärdessatsen. Inom inferensområdet ingår intervallskattning. Kursen avslutas med de industrinära områdena statistisk försöksplanering med faktorförsök och reducerade faktorförsök samt statistisk kvalitetsstyrning och duglighet.

Kursen innehåller följande moment:

Sannolikhetslära:
Grundläggande sannolikhetsbegrepp
Beroende och oberoende händelser
Kombinatorik
Stokastiska variabler samt deras väntevärden och varianser
De diskreta sannolikhetsfördelningarna allmän, likformig, hypergeometrisk, binomial- och poissonfördelning
De kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna allmän, rektangel- exponential-, Weibull- normal-, t- och Chi2-fördelning
Funktioner och summor av stokastiska variabler
Centrala gränsvärdessatsen

Statistisk inferens:
Intervallskattning

Statistisk försöksplanering:
Faktorförsök
Reducerade faktorförsök
Blockning

Statistisk kvalitetsstyrning:
Acceptanskontroll enligt attributmetoden
Statistisk processtyrning med hjälp av styrande diagram
Duglighet

Organisation

Kursen omfattar ca 35 föreläsningar där föreläsningarna blandas med inslag av räkneövningar samt en laboration inom området försöksplanering

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänd laboration. Maximalt poängantal på tentamen är 50. För betyg 3 krävs minst 20 poäng på tentamen, för betyg 4 krävs minst 30 poäng på tentamen, och för betyg 5 krävs minst 40 poäng på tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.