Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA548 - Grundläggande programvaruutveckling  
Introductory software development
 
Kursplanen fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52134
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0216 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   28 Okt 2020 em J   13 Jan 2021 fm J   18 Aug 2021 fm J

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Niklas Broberg

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Den här kursen är en introduktion till imperativ programmering och programvaruutveckling. Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i programmeringsmässig problemlösning med imperativa metoder, och ge en första inblick i programmerandet som hantverk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall kunna slutföra programmeringsuppgifter på en grundläggande nivå. Detta betyder att studenten ska kunna förklara och använda sig av:

 • En modern utvecklingsmiljö (editor, kompilator, avlusare)
 • Data i form av primitiva och/eller referensvariabler/objekt.
 • Grundläggande algoritmer.
 • Funktionell nedbrytning och testning.
 • Referenser: Illustrera semantiken med principskisser över variabler, värden, referenser med objekt.
 • Typer: Primitiva typer och referenstyper (array-, klass-, och gränssnittstyper), implicita och explicita typomvandlingar, uppräkningstyper, omslagstyper och boxing, super- och subtyper
 • Standardbibliotek för klasser/objekt och samlingar för klasser/objekt.
 • Egna klasser/objekt och vid behov använda gränssnitts och/eller implementationsarv.
 • Polymorfism.
 • En objektorienterad modell av något problemområde.


Innehåll

I kursen används programspråket Java. Följande moment behandlas:

 • In- och utmatning till/från program m.h.a. strömmar. 
 • Literaler, typer, variabler, deklarationer, initiering, operatorer, uttryck och satser, typomvandlingar,  synlighetsområden
 • Styrande satser: if, while, for, break, switch.
 • En och tvådimensionella arrayer
 • Metoder, parametrar, returtyper, metodanrop, lokala variabler. Överlagrade (overloaded) och överskuggade (overridden) metoder.
 • Primitiva typer kontra referenstyper, värde och referenssemantik. Likhet
 • Klasser, objekt,  gränssnitt, konstruktorer, access.  Implementations och gränssnittsarv
 • Grafiska och händelsestyrda program (JavaFX)
 • Undantag och felhantering.
 • Översiktligt om filhantering.
 • Översiktligt om generiska klasser och metoder.
 • Textbehandling, strängar (String, StringBuilder, Character) 
 • Samlingar (Java Collections)
 • Instansvariabler/metoder, klassvariabler/metoder.

Organisation

Undervisningen ges i form av datorbaserade övningar och laborationer samt föreläsningar. Under övningar/laborationer finns möjligheter till hjälp.

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamina samt obligatoriska inlämningsuppgifter (laborationer).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.