Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK375 - Ekonomisk analys
Managerial economics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 68121
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 15
Max antal deltagare: 110
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   02 Jun 2021 em L,  09 Okt 2020 em L,  17 Aug 2021 em L
0210 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Gunnar Wramsby

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att presentera perspektiv, begrepp och modeller för att styra och hushålla med resurserna i bland annat företagens tekniska processer. Kursen skall ge förutsättningar att dra slutsatser angående ekonomiska konsekvenser av det egna arbetet och att kommunicera med personal på andra avdelningar i företaget eller utanför företaget.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
- tillämpa grundläggande modeller för budgetering, produkt- och investeringskalkylering
- välja lämpliga kalkylmodeller i olika situationer
- Kunna använda excel på ett relevant sätt inom kursens områden.

Innehåll

- Introduktion till ekonomisk analys
- Likviditets-resultat- och balansbudgetering samt sambandet mellan dessa
- Grundläggande produktkalkylering och hantering av indirekta kostnader
- Investeringskalkylering och pengars tidsvärde
- Grundläggande kunskaper i excel

Organisation

- Föreläsningar och övningar, understödda av schemalagda konsultationer
- Obligatoriska gästföreläsningar med individuella reflektioner
- Obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter där excel används

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt godkänt praktikfall. Betygsskala 3, 4 och 5 för tentamen och G/U för praktikfallet. För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänt praktikfall.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.