Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS021 - Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv
Ship operations from an on-board perspective
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81111
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen, del A 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   15 Mar 2021 em L,  09 Jun 2021 fm L,  20 Aug 2021 em L
0219 Projekt, del B 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0319 Laboration, del C 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Magnus Hellman

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurs:

LNC342 Sjöfartens marknader

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en grundläggande förståelse för arbetet ombord på fartyg. Vidare syftar kursen till att ge färdighet i arbetet med olika specifikationer kring underhåll och upphandling av nautisk och teknisk utrustning ombord.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva fartygets organisation och roller.
- Förklara hur ett hamnanlöp kan se ut ur ett ombordperspektiv
- Förklara hur hårt väder och isförhållanden påverkar framförandet av fartyget
- Planera en sammanhängande resa i linjesjöfart med hänsyn till väder och hamntider
- Tillämpa tidvattendata för planering av hamnanlöp
- Förklara grundläggande begrepp i samband med varvsbesök
- Beskriva löpande underhåll mellan varvbesök som medför extra liggetid
- Tolka varvets arbetsorder i jämförelse med rederiets varvsspecifikation
- Urskilja till vilket område (maskin, däck, el) olika arbeten hänförs
- Skapa ett upphandlingsunderlag för upphandling av nautisk och teknisk utrustning
- Beskriva fartygsmaskinsystem
- Definiera klassningssällskapens roll

Innehåll

Fartygets organisation
Hamnbesökets olika delar för ett fartyg
Dåligt väder och is
Varvsbesök för ett fartyg
Arbetsorder för varvsbesök
Upphandlingsunderlag för utrustning
Översikt av fartygsmaskineri
Klassningssällskap

Organisation

Föreläsning, gruppövningar,studiebesök och simulatorövningar.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Tentamen
Kursen avslutas med skriftlig tentamen vilken omfattar hela kursens innehåll, det vill säga det som avhandlats på föreläsningar, i kurslitteratur, inlämningsuppgifter, övningar och laborationer.

Del B: Projektuppgift
Kursens projektuppgift består av en separat projektuppgift gällande förutsättningar för fartygs lastresa.

Del C: Laboration
Kursens laborationer består av simulator laboration i Nautical Operations Studio, NOS samt av studiebesök.

Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.