Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA417 - Datastrukturer och algoritmer  
Data structures and algorithms
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kursen är full.
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52111
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0219 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   14 Jan 2021 em J   07 Apr 2021 em J,  27 Aug 2021 em J  

I program

TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Peter Ljunglöf

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Programmering i ett objektorienterat programmeringsspråk, inklusive rekursiva funktioner och metoder. Grundläggande matematiska begrepp, såsom mängder, funktioner, relationer, grafer, logaritmer och induktionsbevis.

Syfte

Datastrukturer och algoritmer utgör fundamentala byggstenar i nästan alla programvaror. Kunskap om dataabstraktion, datastrukturer och algoritmer är nödvändig vid konstruktion, användning och underhåll av förändringsbara, återanvändbara och effektiva programkomponenter.

Kursen ger kunskaper och färdigheter i konstruktion och användning av algoritmer och datastrukturer, samt en introduktion till algoritmanalys och dataabstraktion.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • redogöra för några grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer, bland annat listor, köer, hashtabeller, träd och grafer
 • redogöra för några av de algoritmer som används för att effektivt hantera dessa datastrukturer, och förklara varför de är korrekta

Färdigheter och förmåga

 • tillämpa grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer, samt algoritmer relaterade till dessa
 • implementera och använda abstrakta datatyper som gränssnitt och datastrukturer som klasser, i ett objektorienterat programmeringsspråk
 • använda ett standardbibliotek för datastrukturer och algoritmer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera effektivitet hos vissa algoritmer, till exempel söknings- och sorteringsalgoritmer
 • göra välgrundade val mellan olika datastrukturer och algoritmer för olika tillämpningar

Innehåll

Kursen täcker följande ämnen:
 • abstrakta datatyper
 • asymptotisk effektivitet och enkel komplexitetsanalys av imperativ kod
 • vanliga datastrukturer såsom fält, listor, träd och hashtabeller
 • hur dessa kan användas för att implementera abstrakta datatyper såsom stackar, köer, prioritetsköer, avbildningar, mängder och grafer
 • standardalgoritmer för dessa datastrukturer, inklusive deras resurskrav
 • söknings- och sorteringsalgoritmer
 • standardbibliotek för datastrukturer och algoritmer
 • vanliga algoritmdesigntekniker, såsom brute force, divide and conquer ("dela upp och erövra"), och randomisering

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer med handledning.

Litteratur

Se kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen (4,5 hp) samt laborationer (3,0 hp). Laborationerna genomförs normalt i par.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.