Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS095 - Handelsrätt  
Commercial law
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Inlämningsuppgift, del A 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp    
0219 Tentamen, del B 2,5hp Betygskala: TH   2,5hp   14 Jan 2021 em L   09 Apr 2021 em L,  19 Aug 2021 em L

I program

TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Christer Bengtsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till att ge översiktlig kunskap om det svenska rättssystemet och de viktigaste rättsinstitutionerna. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap och färdigheter inom handelsrättens område; avtalsrätt, svensk och internationell köprätt, skadeståndsrätt samt, helt översiktligt, EU-rätt. Syftet är också att träna studenterna i rapportskrivning samt att tillämpa juridisk metod.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Visa grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets uppbyggnad, och indelning
- Visa kunskaper om de svenska rättskällorna och dess rangordning
- Tillämpa grundläggande juridisk metod
- Tolka och tillämpa rättsregler i förhållande till avtal inom avtals- och köprätt
- Bedömma vållande och ansvar inom utomobligatorisk skadeståndsrätt
- Redogöra för de viktigaste instutitionerna inom EU och dess funktioner, samt huvudtyperna av EU:s lagstiftning
- Visa grundläggande kunskap om tullregler och klassificering av varor

Innehåll

- Kursintroduktion
- Maktfördelning, domstolssystemet, lagstiftningsprocessen
- Avtalsrätt
  - Lagstiftning, utgångspunkter och avtals uppkomst
  - Avtalets innehåll
  - Avtalsbrott och påföljder
- Köprätt
  - Lagstiftning, aktörer, villkor
  - Risk och riskövergång. Standardklausuler.
  - Säljarens och köparens förpliktelser. Avtalsbrott
- Internationell köprätt
  - Lagstiftning, CISG. Betalningar
  - INCOTERMS
- Skadeståndsrätt
  - Utomobligatoriskt skadestånd, lagstiftning, skadetyper.
  - Vållande och kausalitet
  - Principalansvar. Strikt ansvar. 
- Grundläggande EU-rätt
- Introduktion till tullregler i EG och Sverige

Organisation

Föreläsningar
Introduktionsföreläsning och gästföreläsningar är obligatoriska. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler.

Litteraturstudier
Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.

Instuderingsfrågor
För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor som till stor del återspeglar kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna.

Inlämningsuppgifter 
Inlämningsuppgifter som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2-3 studenter beroende på totalt antal studenter i klassen.

Tentamen
Digital examen i sal. 

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (del A) samt en digital tentamen (del B).

Varje del betygssätts med U/3/4/5. Betyget på inlämningsuppgifterna (del A) utgör den huvudsakliga grunden för slutbetyget. Om en student ligger nära en betygsgräns på inlämningsuppgifterna kan ett högre betyg på den digitala tentamen (del B) öka slutbetyget med ett steg.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.