Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK700 - Praktiskt ledarskap och entreprenörskap
Practical leadership and entrepreneurship
 
Kursplanen fastställd 2019-02-27 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: matilda.milding@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81116
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C+
Max antal deltagare: 60
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TSLOG SJÖFART OCH LOGISTIK, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Tomas Karlsson

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att studenter skall få insikt i och praktisk erfarenhet av praktiskt mentorskap, och entreprenöriella processer. Detta sker både genom praktik och genom föreläsningar, självstudier och självreflektion. Studenterna skall reflektera över sina egna roll i olika relationer samt vikten av att i entreprenöriella processer kommunicera effektivt med potentiella användare och intressenter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Visa grundläggande teoretisk kunskap om entreprenörskap
  • beskriva och problematisera vad det innebär att arbeta entreprenöriellt
  • demonstrera god förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera genomföra, leda, utvärdera och utveckla entreprenöriella processer som syftar till att utveckla teknikbaserade idéer till konkreta värden för en målgrupp
  • inhämta, analysera och tillgodose olika samhällsaktörers perspektiv på teknikbaserade verksamhetsidéer
  • kunna relatera entreprenörskap till hållbar utveckling, jämställdhet och etik
  • demonstrera insikter om villkor för entreprenöriellt beteende i organisationer och i samhället
  • iterativt presentera, granska, utvärdera och uppdatera verksamhetsidéer
  • verka för ett team som fungerar väl under de förhållanden som råder i entreprenöriella processer
  • kommunicera med gruppmedlemmar och intressenter på professionell grund både i tal och skriftkollektivt och individuellt reflektera över sitt förhållningssätt till samarbete och hanterande av osäkerhet, samt kring sin entreprenöriella utvecklingspotential.

Innehåll

Ett större projektarbete utgör den huvudsakliga lärsekvensen i kursen. Projektet genomförs i grupper och tar utgångspunkt i studenternas tidigare kunskaper, förmågor och erfarenheter. Utifrån dessa genereras initiala verksamhetsidéer, som sedan iterativt utvecklas genom att studenterna upprepade gånger söker återkoppling och mer information för externa intressenter. Med grund i insamlad information uppdaterar och förfinar studenterna sina idéer. De externa intressenterna är i huvudsak de tilltänkta kunderna i studenternas affärsidéer, och valet och uppsökandet av externa personer drivs alltså av studenterna själva. Den resulterade affärsidéen presenteras vid ett avslutande pitch-tillfälle.
Entreprenöriella metoder och teorier introduceras genom litteratur, föreläsningar och workshops.
Kontinuerlig reflektion där praktik och teori relateras faciliteras genom ett antal skriftliga reflektionsuppgifter, i vilka studenterna reflekterar över sitt eget lärande i kursen och över sättet på vilket de och deras team tar sig an sin entreprenöriella process.
Studenterna får löpande återkoppling och handledning för att stödja deras lärande.

Organisation

Ett större projektarbete utgör den huvudsakliga lärsekvensen i kursen. Projektet genomförs i grupper och tar utgångspunkt i studenternas tidigare kunskaper, förmågor och erfarenheter. Utifrån dessa genereras initiala verksamhetsidéer, som sedan iterativt utvecklas genom att studenterna upprepade gånger söker återkoppling och mer information för externa intressenter. Med grund i insamlad information uppdaterar och förfinar studenterna sina idéer. De externa intressenterna är i huvudsak de tilltänkta kunderna i studenternas affärsidéer, och valet och uppsökandet av externa personer drivs alltså av studenterna själva. Den resulterade affärsidéen presenteras vid ett avslutande pitch-tillfälle.
Entreprenöriella metoder och teorier introduceras genom litteratur, föreläsningar och workshops.
Kontinuerlig reflektion där praktik och teori relateras faciliteras genom ett antal skriftliga reflektionsuppgifter, i vilka studenterna reflekterar över sitt eget lärande i kursen och över sättet på vilket de och deras team tar sig an sin entreprenöriella process.
Studenterna får löpande återkoppling och handledning för att stödja deras lärande.

Litteratur

Litteratur anges på kurshemsida senast två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en kombination av skriftliga individuella reflektionsuppgifter angående förhållningssätt förankrade i teori, skriftliga uppgifter angående projektarbetets fortskridande och färdigställande samt muntliga presentationer.
Individuella betyg ges genom en sammanvägning av bedömningen på individuella och gruppbaserade uppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.