Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CLS040 - Humanvetenskapliga perspektiv på naturvetenskap och teknik
Humanistic and social scientific perspectives on natural science and technology
 
Kursplanen fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPLOL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknik och lärande
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 40113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatorisk)
KPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Jens Kabo

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Naturvetenskapligt och tekniskt lärande (CLS035).

Syfte

Studenterna skall via olika humanvetenskapliga perspektiv, såsom vetenskapsteori,
1) bredda och fördjupa sin förståelse för naturvetenskap eller teknik,
2) utveckla sin förmåga att diskutera och bedöma naturvetenskapens eller teknikens syfte och karaktär, dess relation till människa och samhälle, dess potentiella möjligheter och begränsningar samt relevanta etiska och samhälleliga aspekter, och slutligen
3) förbättra sin förmåga att göra sitt undervisningsämne relevant och tillgängligt för gymnasieelever.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • reflektera kring sitt ämne utifrån olika humanvetenskapliga perspektiv  
  • relatera sitt ämne till det omgivande samhället utifrån olika relevanta humanvetenskapliga perspektiv  
  • diskutera och problematisera teknikens eller naturvetenskapens möjligheter och begränsningar utifrån relevanta humanvetenskapliga perspektiv  
  • diskutera etiska aspekter på forsknings- och/eller utvecklingsarbete utifrån relevanta humanvetenskapliga perspektiv  
  • kritiskt granska teknik eller naturvetenskap utifrån relevanta humanvetenskapliga perspektiv med betoning på etiska och samhälleliga aspekter och människans roll och ansvar  
  • använda olika humanvetenskapliga perspektiv för att göra sitt ämne mer relevant och tillgängligt för gymnasieelever  

Innehåll

Kursen behandlar naturvetenskap och teknik via en serie humanvetenskapliga perspektiv, såsom historiska, vetenskapsteoretiska och teknikfilosofiska.

Organisation

Kursen har två parallella undervisningsspår, ett för teknik och ett för naturvetenskap, med vissa gemensamma lektioner. Kursen drivs i seminarieform där gemensamma diskussioner kan blandas med smågruppsdiskussioner och vissa praktiska övningar. Seminarierna kombineras med individuellt läsande och skrivande samt inlämningsuppgifter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Grundkravet för att bli godkänd på kursen är aktivt deltagande vid kursens seminarier. Vidare krävs en aktiv läslogg för de läsbeting som ges veckovis. Utöver seminarier och läslogg består examinationen av skriftliga inlämningsuppgifter som utförs under kursens gång och bedöms med differentierad skala (U, 3, 4 eller 5). En sammanvägning av dessa bedömningar resulterar i ett kursbetyg.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.