Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK720 - Industriell ekonomi och organisation  
Industrial economics and organization
 
Kursplanen fastställd 2020-02-27 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 25
Max antal deltagare: 100

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   14 Jan 2021 fm L   07 Apr 2021 fm L,  28 Aug 2021 fm L  
0219 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Carl Sjöberger

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att göra kursdeltagarna förtrogna med några av de ekonomiska begrepp och modeller som är mest användbara som verktyg för en industriellt verksam tekniker. Kursen skall ge förutsättningar att dra slutsatser angående ekonomiska konsekvenser av det egna arbetet och att kommunicera med personal på andra avdelningar i företaget eller utanför företaget. Kursen syftar vidare till att redogöra för industriarbetets organisation i ett historiskt perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för hur företag samspelar med sin omgivning.
 • redogöra för och använda grundläggande ekonomiska begrepp.
 • genomföra resultatplaneringsanalys.
 • redogöra för olika modeller för kalkylering av produkter/tjänster samt ställa upp produktkalkyler.
 • genomföra och analysera investeringskalkyler utifrån givna förutsättningar.
 • beskriva och planera budget och budgeteringsprocesser.
 • redogöra för finansiering och kapitalbehov.
 • förstå och beskriva årsredovisningar med fokus på balans- och resultaträkningar.
 • genomföra finansiell analys utifrån givna förutsättningar.
 • identifiera, exemplifiera och tillämpa olika organisationsteoretiska grundbegrepp och modeller.
 • förstå och beskriva arbetsgruppens samt individens sampel i ett organisatoriskt sammanhang.
 • nyttja ovanstående kunskaper för att analysera, värdera och förbättra ett företags verksamhet.

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om industriföretagets roll i samhället samt industriarbetets organisation i ett historiskt perspektiv. Därefter behandlas teorier och modeller för att beskriva industriföretaget i ekonomiska termer. Efter en inledande genomgång av grundläggande begrepp och resultatplanering behandlas olika modeller för produktkalkylering (periodkalkylering, påläggskalkylering, aktivitetsbaserad kostnadskalkylering samt bidragskalkylering). Kursen fortsätter med ett avsnitt som behandlar kalkylering av investeringar. Momentet omfattar en genomgång och diskussion av de vanligaste metoderna för bedömning och rangordning av investeringsalternativ samt beslutsunderlag av icke kalkylmässig natur. Begreppet ekonomisk livslängd och utbytestidpunkt behandlas. Därefter behandlas utformning av ett företags externa årsredovisning samt metoder och modeller som kan användas för att analysera ett företags ekonomiska ställning och resultat.

Organisation

Undervisningen bedrivs i en kombination av föreläsningar och övningar samt ett praktikfall. Föreläsningarna introducerar och exemplifierar väsentliga termer och teoretiska modeller. Övningarna används för att fördjupa den grundläggande förståelsen för teoretiska modeller och ge studenter färdigheter inom området.

Litteratur

Kurslitteratur anges i kurs-PM senast två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, samt godkänt praktikfall. Betygsskala 3, 4 och 5. För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänt praktikfall.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.