Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK441 - Industriell ekonomi, produktion och organisation
Industrial management, production and organization
 
Kursplanen fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   01 Jun 2021 em J,  09 Okt 2020 fm J,  24 Aug 2021 em J
0219 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKDES TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Susanne Kullberg

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Tillverkningsteknik eller motsvarande.

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om analys, utformning och ledning av industriella produktionssystem under villkoret att samtidigt uppfylla tekniska, ekonomiska och sociala krav.
Kursen syftar till att ge studenter begrepp och modeller inom industriell ekonomi och organisationsområdet, som är användbara och nödvändiga verktyg för en industriellt verksam tekniker. Dessa gör det möjligt att förstå, analysera, styra, fatta beslut och optimera industriell verksamhet för att göra ett företag långsiktigt framgångsrikt i termer som effektivitet, produktivitet, lönsamhet och överlevnad.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs ha en fördjupad kunskap om hur samspelet mellan tekniska, ekonomiska, organisatoriska och mellanmänskliga variabler samspelar för att ge hög effektivitet. Detta innebär att studenterna skall:
  • Ha ett systemsynsätt genom att analysera och utforma produktionssystem för varor och tjänster ur ett sociotekniskt perspektiv vilket inkluderar effektivitet, gruppbaserade system, arbetsmotivation 
  • Kunna förklara strategiska effekter av processval, layoutval och kapacitetsbeslut 
  • Kunna diskutera olika produktionskoncept och redogöra för hur företag och offentlig verksamhet kan använda dess principer för ökad konkurrenskraft och högre effektivitet 
  • Beskriva utvecklingen av industriell verksamhet från början av 1900-talet till idag. 
  • Använda och förklara den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
  • Utföra ekonomiska kalkyler för produkter och tjänster samt planering av resultat
  • Genomföra och analysera investeringskalkyler utifrån givna fakta 
  • Förklara när olika ekonomiska kalkylmodeller lämpar sig i olika situationer
  • Beskriva och analysera innehållet i företaget årsredovisning (resultat- och balansräkning)
  • Genomföra finansiell analys samt beskriva ett företags lönsamhet 

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter på samspelet mellan sociala, tekniska och ekonomiska faktorer i ett industriellt system. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om dels individens relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö, dels kunskaper om hur man kan analysera och utforma system för varor och tjänster samt hur detta har påverkan på företagets ekonomiska villkor. 

Organisation

Kursen består av föreläsningar, konsultationstillfällen, övningar/seminarier samt inlämningsuppgift.

Litteratur

Litteraturen anges på kurshemsidan senast två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

All undervisning utgör grund för examination. Detta innebär att föreläsningsmaterial, eventuellt utdelat material samt kurslitteratur ingår i underlaget för examination. Examinationen sker genom skriftlig tentamen samt inlämnings-/seminarieuppgifter. För slutbetyg krävs godkänt på samtliga examinerande moment.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.