Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MEN127 - Hållbar produktutveckling
Sustainable product development
 
Kursplanen fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
3,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 3,5hp Betygskala: TH   3,5hp   16 Mar 2021 em J,  08 Jun 2021 em J,  24 Aug 2021 em J

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Antal Boldizar

  Gå till kurshemsida

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 3,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Materialteknik och Material- och tillverkningsteknik inom maskinteknikprogrammet eller motsvarande grundkurser i material och tillverkningsteknik.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för utveckling av miljöanpassade produkter, med generell relevans inom teknikområdet maskinteknik. Grundläggande delar i kursen berör förståelse för övergripande miljö- och hållbarhetshänsyn, samt hur sådana övergripande hänsyn kan beaktas och införas i produktutvecklingsförlopp.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

a) redogöra för innebörden av begreppet hållbar utveckling och reflektera kring etiska aspekter i sammanhanget, privat såväl som yrkesmässigt
b) beskriva orsak-verkan-kedjor för kända miljöproblem som eutrofiering, försurning och växthuseffekten
c) göra en grundläggande analys av påverkan på miljö och hållbar utveckling med hjälp av systemanalytiska verktyg och modeller såsom livscykelanalysbeskriva och använda generella metoder såväl som strategier för hållbar produktutveckling
e) välja och använda lämplig grundläggande information för bedömning av produkters och produktionsprocessers inverkan på miljö och hållbar utveckling

Innehåll

Hänsyn till hållbar utveckling vid utveckling av nya produkter är en starkt ökande angelägenhet i näringslivet. Betydande ansträngningar görs för att reducera miljöbelastningar och negativa sociala effekter från produktion, och behovet av ny kunskap och nya tillämpningar är stort. Den starka utvecklingen har emellertid lett till en stor mängd ny information, vilket i vissa fall riskerar att öka antalet valbara alternativ snarare än att öka klarheten vid tekniska valsituationer.

Kursen inleds med en övergripande behandling av miljö och hållbar utveckling, med betoning på globala angelägenheter. Här introduceras också systemanalytiska verktyg och modeller, t ex livscykelanalys och multikriterieanalys, för bedömning av påverkan på miljö- och hållbar utveckling från produkter och processer. I den efterföljande delen behandlas strategier och metoder för införande av miljö- och hållbarhetshänsyn i samband med produktutveckling. I särskilda delar behandlas alternativen till hantering av uttjänta produkter och dess implikationer på utvecklingsarbetet, inverkan av valda material och tillverkningsprocesser. I kursen behandlas också metoder för sammanvägning av funktionella produktegenskaper och miljöbelastning.

Organisation

Kursen består av 14 föreläsningar om 2 timmar och 8 övningstillfällen.

Litteratur

Kurslitteraturen utgörs av Material and the Environment - Eco-Informed Materials Choice, Michael F Asby, Butterford-Heinemann, Oxford 2009, ISBN 978-1-8517-608-8, dessutom ett övningskompendium med kompletterande litteratur. Ytterligare kursmaterial kan tillkomma, vilket meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.