Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK130 - Vetenskapshistoria
History of science
 
Kursplanen fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99111
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A
Max antal deltagare: 100

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Hemtentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Per Lundin

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Kursen ger en översikt av den moderna vetenskapens framväxt från den vetenskapliga revolutionen fram till idag, med ett särskilt fokus på 1900-talet. Den placerar vetenskapliga idéer och vetenskaplig praktik i ett socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-    Redogöra för de övergripande dragen i den moderna vetenskapens framväxt
-    Beskriva och analysera de sociala, politiska och kulturella faktorer som formar vetenskaplig utveckling
-    Tolka och förklara historiska förlopp
-    Redogöra för grundläggande teoretiska begrepp och förklaringsmodeller inom vetenskapshistoria
-    Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av den moderna vetenskapens framväxt
-    Uppmärksamma de etiska problem som vetenskaplig utveckling kan vara behäftad med
-    Skriva argumenterande text


Innehåll

Kursen behandlar den moderna vetenskapens framväxt. Teman som uppmärksammas är:

-    Den vetenskapliga revolutionen
-    Vetenskapens institutionalisering
-    Framväxten av nyckeldiscipliner
-    Populärvetenskapens roll
-    Framväxten av "big science" under 1900-talet
-    Formeringen av vetenskapsbaserade industrier
-    Förhållandet mellan teknik och vetenskap

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Tentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.