Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE051 - Matematisk statistik och diskret matematik  
Mathematical statistics and discrete mathematics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0213 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   05 Jun 2021 fm J,  04 Jan 2021 em J,  25 Aug 2021 em J

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Timo Vilkas

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom diskret matematik, linjär algebra och analys.

Syfte

Kursen avser att ge
- Förståelse av grundläggande sannolikhetslära, statistik och kombinatorik som är viktig för tekniska studier i allmänhet och studier i informationsteknologi i synnerhet.
- Färdighet i att förstå och använda det matematiska språket.
- Förmåga att kommunicera matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- identifiera problem inom tekniska studier och särskilt studier i informationsteknologi, som är lämpliga att behandla med fundamentala begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik.
- beskriva och analysera sådana problem med begrepp och metoder i statistik och diskret matematik.
- tillämpa grundläggande statistiska metoder som punkt- och intervalskattning, hypotesprövning och linjär regression i problemlösning.

Innehåll

Kursen består av olika teman. Inom varje tema studeras relevanta matematiska begrepp. Samma kursmoment återkommer, i fördjupad framställning, i flera teman.
De moment som ingår i kursen är:
- Sannolikhetslära och Markovkedjor -- stokastiska variabler, väntevärde, varians, korrelation, betingade sannolikheter, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen.
- Statistik -- skattningar, konfidensintervall, test.
- Kombinatorik -- kombinationer, permutationer, genererande funktioner.

I sannolikhetsläran läggs tonvikten på diskreta modeller.

Organisation

Undervisningen byggs upp kring teman. Involverad matematik presenteras översiktligt och studeras sedan djupare inom ramen för den övriga kursverksamheten som består av:
- Föreläsningar som belyser och förklarar den matematiska teorin.
- Lektioner där uppgifter med anknytning till teorin löses enskilt och i grupp.

Litteratur

Meddelas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.