Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF085 - Fysik för ingenjörer  
Physics for engineers
 
Kursplanen fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 49125
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   15 Jan 2021 em J   09 Apr 2021 fm J,  18 Aug 2021 fm J  
0205 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Åke Fäldt

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är en utvidgning och fördjupning av gymnasiets fysikkurser som bygger på de matematiska kunskaper som studenterna har inhämtat i inledningen av D-programmet. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs att man har gymnasiefysiken någorlunda aktuell samt att man har kunskaper i Linjär algebra och Matematisk analys i nivå med D-programmets kurser inom dessa grenar av matematiken.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en bred översikt över fysiken. Studenterna ska bli bekanta med dels fysik som är relevant i deras roll som ingenjörer och dels fysik som ger en fördjupad världsbild. I de delar som är viktiga för ingenjörsrollen är tillämpning av matematik för att behandla fysikaliska modeller av central betydelse.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

inom Mekanik
 • tillämpa Newtons lagar för att lösa enklare mekanikproblem
 • beskriva rörelser i flera dimensioner såväl där komponenterna består av partiklar som där de har utsträckning.

 • inom Värmelära
 • tillämpa termodynamikens lagar för att behandla idealiserade termodynamiska processer

 • lösa enklare värmeledningsproblem.

 • inom Vågfysik
 • göra beräkningar på olika typer av fortskridande vågor.

 • räkna på enklare problem vars lösning kräver insikt i fenomenen interferens och diffraktion.


 • Innehåll

  Kursen innehåller klassisk mekanik, vågfysik och ellära. I mekanikdelen studeras främst partiklars rörelse, Newtons lagar med tillämpningar, begrepp som arbete, energi, rotationsrörelse, konservering av energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Inom vågrörelsedelen studeras oscillationer och vågor, ljudvågor, superposition och stående vågor. I kursen introduceras ordinära differentialekvationer med fysikaliska tillämpningar såsom transienta förlopp.

  Organisation

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

  Litteratur

  "University Physics with Modern Physics", 14: e upplagan. Global edition. Young & Freedman. Pearson

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U,3,4 eller 5.
  Förutom ordinarie tentamen erbjuds två deltentor under läsperioden.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.