Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS045 - Projektledning  
Project management
 
Kursplanen fastställd 2019-02-27 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMAR
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 01111
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 85

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Inlämningsuppgift, del A 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    
0219 Inlämningsuppgift, del B 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0319 Tentamen, del C 2,0hp Betygskala: TH   2,0hp   29 Okt 2020 em L   07 Jan 2021 fm L,  25 Aug 2021 em L

I program

MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Olle Lindmark

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syftar till att ge deltagarna kunskap och förståelse kring initiering, planering-, styrning- och genomförande av projekt. Kursen utgår från betydelsen av en effektiv kommunikation- och hantering av information mellan projektledare, uppdragsgivare, beslutsfattare, medarbetare, underleverantörer och intressenter i projekt. Kursen betonar betydelsen av projektledarrollen, projektstyrning och dynamik inom projektgruppen. Inom kursen får deltagarna möjlighet att uppleva dynamiken, leda projekt, och medverka projekt med tidsmässigt inträffade oförutsedda händelser i samband med en obligatorisk workshop. Avsikten med workshopen är att även främja ett kritiskt tänkande och reflektion över projektledningsprocessen samt egna prestationer hos kursdeltagarna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva och förklara uppbyggnaden av projektets livscykel och urskilja vad som kännetecknar varje fas
- kritiskt utvärdera de begrepp och teorier som studeras
- använda och värdera olika ledningsverktyg som syftar till att integrera och styra aktiviteter och beslutsfattande under hela livscykeln
- överväga och se över villkoren för effektivt lagarbete för att leverera projekt framgångsrikt
- bedöma krav på information och dokumentation i projekt och identifiera de kommunikativa aspekterna av projektarbete

Innehåll

- Organisering av projekt, från start till slutförande
- Planering med avseende tid, kostnad och prestanda kontroll i projekt
- Intressentidentifiering och analys
- Projekt risk management och analys
- Projekt workshop
- Project management system

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter:
- föreläsningar
- grupp- och klassdiskussioner och övningar
- gruppuppgifter
- Skriftlig tentamen

Litteratur

Vi rekommenderar att du använder det elektroniska biblioteket för att få tillgång Projektledningsrelaterade böcker och artiklar. Vi rekommenderar följande böcker som användbar bakgrundsläsning för denna kurs.

1. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling by Harold R. Kerzner. 11th Edition
2. Project Management: Case Studies by Harold R. Kerzner. 4th Edition

Examination inklusive obligatoriska moment

Kurselement 1
Workshop
Obligatoriskt deltagande vid workshopen
Godkänt med obligatoriskt närvarande och reflektion.

Kurselement 2
Genomförd akademisk review. Betygsatt underkänd/godkänd

Kurselement 3
Skriftlig tentamen Betygsskala TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.