Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
AFT081 - Arkitektur och rumsgestaltning  
Architecture and space design
 
Kursplanen fastställd 2020-09-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
12,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45124
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 100
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Projekt, del A 7,5hp Betygskala: UG   7,5hp    
0211 Laboration, del B 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0311 Inlämningsuppgift, del C 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Eva Amborg

  Gå till kurshemsida

Tema:

Arkitekturdesignprojekt 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper om rumsgestaltning och rumsupplevelser. Genom övningar och ett längre arkitekturprojekt tränas förmågan att utifrån ett givet program gestalta kopplingen mellan rum och verksamhet. Tyngdpunkten i projektet ligger på att undersöka och gestalta rummet och dess ritualer med kroppen och landskapet som utgångspunkt.  Byggnaden skall gestaltas med minimal naturpåverkan. Stor vikt läggs vid den sinnliga upplevelsen av rum, både för kropp och själ.
     Studenterna skall även träna känslan för form och rum genom att träna grunderna för arkitekturens uttrycksmedel som färg, ljus, ljud och material i olika skalor.
     Studenterna skall träna sig i att skissa och kommunicera med hjälp av ritningens språk och modeller.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

RUMSGESTALTNING (7,5hp)
(Projekt, del A)

Visa på färdigheter i gestaltning av rum och rumssamband i relation till verksamhet utifrån användare och ett givet program.
Tillämpa grunderna i rumsbildning i formandet av inre och yttre rum, samt förstå relationen mellan byggnad och landskap.
Kunna använda grundläggande rumsbegrepp.
Kunna föra ett resonemang med olika grupper kring rumsupplevelser och rumskvaliteter.


FÄRG, FORM OCH VISUALISERING (3,0hp)
(Laboration, del B) 

Behärska grunderna i några av arkitekturens väsentliga uttrycksmedel i gestaltandet av rum som exempelvis färg, form, ljus, ljud och material.
Tillämpa färdigheter i laborativa metoder för rumsanalys och rumsgestaltning i olika skalor.
Förstå färgsystem och dess uppbyggnad samt förstå hur färger påverkas av ljus och andra färger.


RITNINGENS OCH MODELLENS SPRÅK OCH VERKTYG (1,5hp)
(Inlämningsuppgift, del C)

Använda manuella ritverktyg för utförande av arkitektritningar
Behärska grundläggande ritningsspråk (plan, sektion, fasad, situationsplan i olika skalor) för kommunikation, presentation och skissning.
Uttrycka och referera till grundläggande begrepp om arkitektur genom ritningsspråket.
Tyda och tolka en detaljritning på ett litet trähus

Innehåll

RUMSGESTALTNING (7,5hp)
(Projekt, del A)
 
Genom arkitekturprojekt tränas förmågan att utifrån ett givet program samt dialog med användare gestalta kopplingen mellan rum och verksamhet. Tyngdpunkten i projektet ligger på att undersöka och gestalta rummet och dess ritualer med kroppen och landskapet som utgångspunkt. Projektet utvecklas genom handledning av praktiserande arkitekter och lärare. Kursen avslutas med kritik och reflektion kring processen.


FÄRG, FORM OCH VISUALISERING (3,0hp)
(Laboration, del B)

Studenterna tränar i olika övningar sin förmåga att karaktärisera och analysera rum, volym, ljud, ljus och färg genom bild och text. Praktiska övningar genomförs där studenten undersöker kroppen i relation till rummet vad gäller skala, storlek etc. Föreläsning ges om färgsystem och dess uppbyggnad samt praktiska övningar genomförs för att förstå hur färger påverkas av ljus och färger runtomkring.


RITNINGENS OCH MODELLENS SPRÅK OCH VERKTYG (1,5hp)
(Inlämningsuppgift, del C)

I föreläsningar och genom övningar tillämpas och övas färdigheter i ritteknik och modellbyggande

Organisation

Kursen leds av ett lärarlag. Övningar och laborationer genomförs i tät samverkan med projekt. Kursen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, projekt med handledning och kritik samt reflektion och utvärdering. Redovisade projekt och reflektion dokumenteras i portfolio. Dagboksanteckningar och veckoreflektion ligger till grund för den avslutande reflektionen.

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs 80% närvaro, redovisade och godkända moment, aktivt deltagande i projektarbete samt inlämnat och godkänt projekt. Examination sker i form av inlämnade övningar och kritik. Redovisade projekt och reflektion skall dokumenteras i portfolio.


Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.