Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LSP310 - Kommunikation och ingenjörskompetens
Communication and professional development
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52141
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Projekt 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp    
0204 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   0,0hp 1,5hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Fia Christina Börjeson

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 3,0 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Under första året syftar kursen Kommunikation och ingenjörskompetens till att tydliggöra rollen som IT-ingenjör, vad som krävs av en ingenjör och skapa motivation för fortsatta studier.
Vidare syftar kursen till att fördjupa studenternas kommunikativa kompetenser och träna skrivande och muntlig framställning. Kursen avser att skapa språklig medvetenhet och arbeta med varseblivning om vilka faktorer som styr och utgör effektiv kommunikation.


Kommunikationsdelen
Delkursen Kommunikation är den dominerande och syftar till att etablera en god metodik för skrivande och förståelse för skrivprocessen. Ett aktivt deltagande i delkursen ger en god förmåga att kunna reflektera kring det egna skrivandet samt aktivt kunna arbeta med textförbättring av egna texter såväl som andras. Vidare syftar kursen till ökad medvetenhet samt reflektion kring kommunikation och lärande.
Genom arbetet med muntlig framställning möjliggörs insikt i, förbättrad förmåga och ökad reflektion kring det projektområde teknologerna valt att arbeta med. I ett lite större perspektiv syftar kursen även till att ge fortsatta möjligheter för studenterna att förbättra förmågan att förmedla teknisk information.


Ingenjörskompetensdelen
Kursen syftar till att göra teknologen medveten om tänkbara yrkesroller, kompetenser som behövs för framtida studier och yrkesliv och samtidigt relatera dessa till egna förmågor och värderingar. Delkursen syftar också till att skapa en förståelse för hur grupper fungerar och hur man effektivt arbetar i grupp.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


* tillämpa en effektiv skrivprocess i grupp såväl som individuellt
* omsätta metoder för att anpassa innehåll och stil till målgrupp och kommunikationssituation
* dokumentera och redogöra för ingenjörsmetodik och resultat i ingenjörsprojekt
* utforma en resonerande text, enligt grundläggande principer för argumentation och diskussion
* planera och genomföra muntliga presentationer med ett professionellt och akademiskt förhållningssätt
* använda verktyg och metoder för textbearbetning
* läsa och förhålla sig kritiskt till ett ämnesinnehåll samt hantera källor i text enligt akademiska principer
* analysera texter med avseende på innehåll och språklig utformning


Efter avslutad ingenjörskompetensdel skall studenten kunna:

* redogöra för vanliga yrkesroller inom IT-området samt kompetenser som krävs för att fungera väl i dessa roller
* reflektera över sina egna förmågor och önskningar i förhållande till tänkbara yrkesroller
* identifiera och tillämpa verksamma metoder för arbete i grupp

Innehåll

Kommunikationskursen omfattar både muntlig och skriftlig framställning. De moment som rör skrivande och skrivprocessen är t.ex. textmedvetenhet och färdighet i textproduktion. Vidare finns inslag av textanalys, retorik, källkritik, textlayout. Viss betoning ligger på rapportskrivning och innefattar genomgång och diskussion av skrivregler med avseende på den tekniska rapporten och vetenskaplig text.

Genomgående innehåller kursen diskussioner kring och metodik för textförbättring, anpassning, av information till olika målgrupper och kommunikationssituationer och från text till tal. Stil- och språkriktighetsfrågor i skrift såväl som tal diskuteras genomgående i syfte att ge en allmän orientering i det samtida språket.

Utöver de större skrivuppgifterna som ligger till grund för examinationen genomförs under kursens gång också en hel del skrivövningar, både i klassrummet och mellan lektionerna i form av inlämningsuppgifter.

Inom ramen för Ingenjörskompetensdelen bjuds personer från näringsliv och högskola in för att få en översiktlig bild av yrkesroller och kompetenser kopplade till Informationsteknik. Föreläsningarna har olika tema som förutom olika yrkesroller kan handla om entreprenörskap, konsultrollen, hållbar utveckling osv. Genom reflektion kopplar studenten det som sagts till sig själv och sin kommande roll som ingenjör.
Inom ramen för gruppdynamik betonas innehåll/process, värderingar, gruppnormer, gruppers utvecklingsprocess, målfokusering, grupproller, feedback, personliga styrkor.

Organisation

Kursen är indelad i två moment: en kommunikationskurs om 6,0 hp och en ingenjörskompetensdel om 1,5 hp.
Kommunikationskursens undervisning består av föreläsningar, övningstillfällen i mindre grupper samt individuell och gruppvis handledning. Respons på inlämnade texter och genomförda presentationer ges löpande och efter kursslut. Kursen samverkar till viss del med projektkursen som ges parallellt på programmet.
Ingenjörskompetensdelen består av föreläsningar, gruppvisa övningar och individuella reflektioner.

Litteratur

Litteratur till kommunikationsdelen.  Fackspråks skrivhandledning. Artiklar och texter delas ut under kursens gång.
För referenslitteratur såsom ordlistor och skrivregler, se kurshemsida.


Litteratur till ingenjörskompetensdelen
Litteratur och material: se kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska inlämningsuppgifter samt muntlig presentation utgör betygsunderlaget. Utöver bedömning av de större uppgifterna beaktas närvaro under föreläsningar och lektioner. Betygsskalan är U, 3, 4 och 5.
Ingenjörskompetensdelen: obligatorisk närvaro. Betygsskala U och G.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.