Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMTX38 - Examensarbete vid Data- och informationsteknik
Degree project in Computer science and engineering
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av vicerektor (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
15,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62119
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Examensarbete 15,0hp Betygskala: UG   7,5hp 7,5hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 

Examinator:

Jonas Duregård

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Samma behörighet som det program där kursen läses

Kursspecifika förkunskaper

Examensarbetet får påbörjas efter godkända 120 hp. Kurser som utgör nödvändiga förkunskapskrav för det specifika examensarbetet ska vara avklarade. Examensarbetet ska godkännas av handledare innan arbetet påbörjas.  

Syfte

Examensarbetet skall innebära en fördjupning av någon del av utbildningens ämnen, samt ge träning i att självständigt formulera och lösa en mer omfattande ingenjörsmässig problemställning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete,
- med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, 
- planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
- kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.
Lärandemålen för examensarbetet utgår från de mål för högskoleingenjörsexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning (Dnr C2007/723).
Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Innehåll

Se "Föreskrifter för examensarbete vid högskoleingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola" (Dnr C2010/743).

Organisation

Examensarbetet genomförs företrädesvis i grupp om två studenter, men kan även genomföras enskilt. Se även "Föreskrifter för examensarbete vid högskoleingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola" (Dnr C2010/743).

Litteratur

Litteratursökning med relevans för examensarbetet.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att examensarbetet skall godkännas krävs följande:

- Godkänd planeringsrapport

- Godkänd projektrapport

- Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbetsredovisningen

- Godkänd opposition på ett annat examensarbete

- Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar

Betygsskala: G/U


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.