Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMV206 - Linjär algebra  
Linear algebra
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52128
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   19 Mar 2021 em J,  09 Jun 2021 em J,  23 Aug 2021 em J
0207 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Stefan Lemurell

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Linjär algebra är ett matematiskt verktyg som används inom alla vetenskaper som använder matematik och är därför ett oundgängligt redskap för i stort sett alla civilingenjörer. Detta gäller inte minst för ingenjörer inom datavetenskap som har massor av tillämpningar av linjär algebra. Det slutgiltliga syftet är därför att du som ingenjör skall vara redo att betrakta nya problem utifrån dina kunskaper i linjär algebra och kunna angripa problemen med dessa nya verktyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och sambanden mellan dessa
  • kombinera tidigare kunskaper i matematik och olika begrepp inom linjär algebra för praktisk problemlösning
  • redovisa lösningar till matematiska problem skriftligt på ett tillfredsställande sätt
  • med stöd av litteratur och internet kunna lösa problem som utvidgar och fördjupar elevens kunskap inom linjär algebra
  • använda den matematiska programvaran Matlab som stöd för beräkningar
  • skriva och dokumentera program i Matlab för lösning av problem inom linjär algebra

Innehåll

Geometriska vektorer:
Skalärprodukt, vektorprodukt, linjärkombinationer, ortogonal projektion, koordinatsystem, linjer och plan.
Matrisalgebra:
Addition, multiplikation, transponat, identitet och invers.
Linjära avbildningar:
Matrisrepresentation, geometriska avbildningar, sammansättning och invers.
Vektorer i godtycklig dimension:
Generalisering av de geometriska begreppen till godtycklig dimension.
Linjära ekvationssystem:
Matrisform, lösningsmängd, Gausselimination och minstakvadratlösning.
Determinant:
Definition, beräkning och geometrisk tolkning.
Baser och linjärt oberoende:
Byta bas i koordinatsystem och för linjär avbildning, ON-bas och ON-matris.
Egenvärden och egenvektorer:
Karakteristisk ekvation, spektralsatser, diagonalisering och potensmetoden.
Grafer och grannmatriser:
Grafbegrepp, övergångsmatris, slumpvandring, stationär fördelning och Markovkedja.


Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar samt gruppövningar som kombinerar teoretiska fördjupningsuppgifter med datoruppgifter.

Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Anges på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Momentet Tentamen examineras med en skriftlig tentamen med betygen U, 3, 4 och 5. Momentet Laboration examineras med redovisning av inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.