Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CIU212 - Lärande och ledarskap i praktiken 2
Learning and leadership in practice 2
 
Kursplanen fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPLOL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknik och lärande
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 40115
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0215 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0315 Fältövning 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    

I program

MPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatorisk)
KPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Sheila Galt

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Lärande och ledarskap i praktiken 1 (CIU207), Leda individ och grupp (CIU226), Naturvetenskapligt och tekniskt lärande (CLS035) samt Problemlösning och lärande (MVE365).

Syfte

Att ytterligare fördjupa studentens erfarenheter av och praktiska hantverksmässiga) färdigheter att verka i ett klassrum. Här ingår att kritiskt granska sin egen roll och aktiviteter genom att dokumentera sina erfarenheter på ett effektivt sätt liksom att söka annan beprövad kunskap och omsätta den i sin egen praktik.

Ämnesfokus för praktikperioden är antingen fysik, kemi eller teknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1.  planera lektioner på ett tydligt och väldokumenterat sätt, självständigt och i samarbete med andra, utgående ifrån pedagogisk, allmändidaktisk och relevant ämnesdidaktisk vetenskap och beprövad erfarenhet

2.  genomföra intressanta och lärorika lektioner i fysik, kemi eller teknik på gymnasienivå, utgående ifrån elevers kunskapsnivå och intressesfär, självständigt och i samarbete med andra

3.  utnyttja sina kunskaper inom det egna ingenjörsämnet till att underlätta för elevers lärande, t.ex. genom att kunna svara korrekt och begripligt på elevers frågor och ge relevans till ämnet

4.  kommunicera effektivt genom att lyssna, tala och skriva till stöd för den pedagogiska verksamheten, både inom och utanför klassrummet

5.  säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och kunna bedöma betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna

6.  bedöma elevers lärande och ge individuell feedback för elevers fortsatta utveckling i ämnet

7.  utvärdera och utveckla undervisning, självständigt och i samarbete med andra, i syfte att anpassa den till olika elevers behov, och därigenom ge förutsättningar för att alla elever ska kunna göra så stora framsteg som möjligt inom sitt lärande

8.  identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov

9.  verka för att hållbar utveckling, såväl ekologisk, ekonomisk som social, får prägla den pedagogiska verksamheten där tillfälle ges, gällande ämnesinnehåll och verksamhet i övrigt

10. visa självkännedom och empatisk förmåga

11. utvärdera och reflektera över den egna lärarinsatsen, identifiera sina egna behov av utveckling och ytterligare kunskap, samt själv systematiskt sträva efter att utveckla sin kompetens

Innehåll

 • Ämnesmässiga fokusen för denna kurs är Ingenjörsämnet (Fysik, Kemi eller Teknik).
 • Tillsammans med sin handledare fördjupa analysen av undervisningssituationer i praktiken, och i synnerhet av sitt eget agerande.
 • Kontinuerlig dokumentation av sina egna upplevelser i och utanför klassrummet i loggboksformat.
 • Sökande av information om relevanta alternativa undervisningsmetoder i litteraturen liksom genom att muntligt intervjua mentorer och andra källor.
 • Experimenterande med IT-verktyg i undervisningen.

Organisation

 • övningsundervisning på en gymnasieskola
 • skrivande av loggbok
 • dokumentation av lektionsplanering
 • inlämningsuppgifter
 • seminarier till stöd för inlämningsuppgifterna
 • checklista av övrig verksamhet inom gymnasieskolans värld

Litteratur

Kursböcker som används av eleverna i deras gymnasiekurser.

Relevanta texter från tidigare kurser på programmet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker kontinuerligt där handledaren på skolan fortlöpande dokumenterar och kommunicerar iakttagelser med studenten. Denna information fokusera till stor del på hur studenten bäst ska kunna förbättra de delar där utvecklingsbehovet är som störst. Bedömning sker genom att avgöra till vilken grad studenten uppnått lärandemålen. 


Betyg sätts i en sammanvägning av handledarens bedömning, mästarlärarens och examinatorns bedömningar vid besök till klassrummet (två VFU-besök), samt kvaliteten på loggboken och inlämningsuppgifterna.


"Fältövning" 4,5 hp innebär övningsundervisningen, "Inlämningsuppgift" 1,5 hp innebär de skriftliga uppgifterna, och "Projekt" 1,5 hp innebär loggboksskrivandet.


Observera att vid underkänt betyg i kursen krävs att kursen görs om i sin helhet. Omregistrering på kursen kan endast göras i mån av plats och resurser.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.