Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU041 - Solidmodellering, fortsättningskurs
Solid modelling, advanced course
 
Kursplanen fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDSL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 66122
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: UG   7,5hp    

I program

TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Olof Wranne

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen LMU602 Ytmodellering och solidmodellering, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att i projektform, som efterliknar den industriella processen för CAD-arbete, modellera en komplex produkt. Syftet är vidare att skapa förståelse för de delaktiviteter som behövs för att genomföra ett komplext konstruktionsprojet och att skapa förståelse för hur olika grupper i ett projekt beror av varandra. Vidare är syftet att förstå hur olika delgrupper behöver förhålla sig till gränssnitt ingående i framtagandet av en komplex produkt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • tillgodogöra sig färdigheter i solidmodellering på hög nivå.
  • tillgodogöra sig kunskap om och färdigheter i att arbeta med gränssnitt inom en komplex CAD-modell.
  • tillgodogöra sig färdigheter i att arbeta med toleranser kopplade till arbetet i en komplex CAD-modell.
  • tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter i arbetet med ytor inom solidmodelleringen i det i kursen valda CAD-programmet.
  • förstå och reflektera över producerbarheten av de ingående delarna av en komplex modell.
  • förstå och reflektera över komplexiteten i att i grupp utveckla en komplex modell.

Innehåll

Kursen är uppdelad i konstruktionsövningar samt föreläsningar. I CAD-momentet används Catia V5 för att bygga solidmodeller. Skapande av detaljritningar, parameterisering och montering av flera komponenter är några av de ingående momenten. I kursen ingår även att skapa ett produktionsfärdigt underlag av någon produkt. Här kommer även inslag av ytmodellering i den valda programvaran in.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar 14h, övningar 80h, och eget arbete 100h. Undervisningen bedrivs under hela kursen i grupparbetsform. Stor vikt ligger vid att studenterna är närvarande under hela kursen.

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyg sätts om U eller G. För godkänt betyg krävs närvaro på kursens gruppaktiviteter. Vidare krävs godkända konstruktionsuppgifter samt godkänt projektarbete.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.