Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT400 - Tillämpad matematik i kemitekniken
Applied mathematics in chemical engineering
 
Kursplanen fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64122
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Projekt 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Gunnar Eriksson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande innehållet i kursen LMA515 Matematik eller i kurserna MVE530 Inledande matematik, MVE525 Matematisk analys samt MVE520 Linjär algebra.

Syfte

Kursen ska ge kunskaper om hur matematiska uttryck och matematiska verktyg kan användas vid olika kemitekniska tillämpningar. Särskild tonvikt läggs också på modellering av olika fenomen och förlopp.

Studenten ska kunna
 • ställa upp enklare matematiska modeller för kemitekniska problem

 • lösa matematiska problem med hjälp av lämpliga verktyg
 • Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • ha kännedom om olika nivåer av modeller

 • ställa upp enklare matematiska modeller för kemitekniska problem

 • ha inledande färdigheter i användningen av MatLab för att lösa matematiska problem
 • Innehåll

  Kursen ska ge en första inblick i hur matematik kan användas för att hantera olika ingenjörsmässiga uppgifter, och hur olika typer av modeller kan användas i olika sammanhang. Detta blir belyst genom ett projekt, där lämpliga matematiska modeller för en kemiteknisk process kommer att tas fram och användas.

  Inom kursen kommer framförallt två typer av modeller att diskuteras:


 • Empiriska modeller (anpassning av parametrar till givna data).

 • Teoretiska modeller (framtagna ur differentialekvationer).
  Vissa övriga matematiska moment kommer också att exemplifieras.

  För att hantera de olika matematiska momenten, kommer MatLab att användas. Därför ingår obligatoriska laborationer med detta hjälpmedel, delvis anpassade efter projektets innehåll. Denna kurs är inte avsedd att vara en fullständig kurs i användning av MatLab för att lösa kemitekniska problem, utan mera som en grund att kunna byggas på med ytterligare färdigheter genom användning i senare kurser.
 • Organisation

  Kursens centrala del är ett projektarbete, som stöds av föreläsningar och övningar. Dessutom ingår obligatoriska datorlaborationer med MatLab.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker i form av projektredovisning, både skriftlig och muntlig. För godkänd kurs krävs genomförande av projekt och obligatoriska övningar. Betyg ges som underkänd/godkänd.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.