Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE525 - Matematisk analys  
Calculus
 
Kursplanen fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64127
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   16 Jan 2021 fm J   07 Apr 2021 em J,  20 Aug 2021 em J
0217 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Joakim Becker

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande MVE530 Inledande matematik.

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge de grundläggande kunskaper i matematisk analys som är nödvändiga för vidare studier. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • konstruera funktionsgrafer och bestämma en funktions största och minsta värde
  • definiera begreppet invers funktion, bestämma inversa funktioner och beräkna deras derivator
  • definiera begreppen primitiv funktion, bestämd integral och generaliserad integral och beräkna integraler med de grundläggande beräkningsreglerna
  • använda de vanligaste lösningsmetoderna för differentialekvationer
  • tolka integraler geometriskt
  • tillämpa sina kunskaper om derivator och integraler på enklare problem med anknytning till det valda ingenjörsämnet
  • använda Matlab som stöd vid lösning av problem relaterade till innehållet i kursen

Innehåll

Lokala maxima och minima.
Största och minsta värde. Medelvärdessatsen. Extremvärdesproblem.
Asymptoter. Kurvkonstruktion. Invers funktion.
Elementära funktioner: rationella funktioner, trigonometriska funktioner, inversa trigonometriska funktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner, storleksordningen av exponential-, potens- och logaritmfunktioner.
Integration: primitiv funktion, samband mellan area och primitiv funktion, areaberäkning, integralbeteckning, bestämd integral, partiell integration, integration genom substitution, integration av rationella funktioner, generaliserade integraler.
Separabla differentialekvationer. Linjära differentialekvationer av första ordningen. Exempel på problem som löses med differentialekvationer. Operatorer, linjära differentialekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter. Grunderna i Matlab inklusive grundläggande programmering.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer.

Litteratur

Meddelas innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Alla utom de två sista målen examineras med en skriftlig tentamen. De två sista målen examineras med obligatoriska laborationer i Matlab som har betyget godkänd eller underkänd. Frivilliga duggor som kan ge bonuspoäng till tentamen kan förekomma. Betyget på kursen baseras på resultatet av tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.