Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK341 - Finansiell analys och värdering  
Financial statement analysis and corporate valuation
 
Kursplanen fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 68118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 15
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   26 Okt 2020 em L   04 Jan 2021 fm L,  19 Aug 2021 em L
0210 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Anders Isaksson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 

Syfte

Kursen syftar till att göra kursdeltagarna förtrogna med grundläggande ekonomiska begrepp, finansiella rapporter samt vissa lagar och formella normer inom extern redovisning. Kursen skall ge förutsättningar att utifrån redovisningen analysera och bedöma ett företags ekonomiska utveckling och värde.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för grundläggande ekonomiska begrepp
- förklara balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys samt redogöra för olika finansieringsalternativ
- analysera och utvärdera ett företags ekonomiska resultat, finansiella ställning och finansiering 
- utföra enklare värdering av ett företag
- använda Excel som verktyg vid finansiella analyser
- presentera en finansiell analys av ett företag inför en grupp

Innehåll

Kursen inkluderar metoder och verktyg för redovisning och externanalys. Föreläsningar och övningar varvas med ett större grupparbete där de teoretiska kunskaperna kommer till praktisk tillämpning.
Kursen inkluderar:
- Grundläggande ekonomiska begrepp
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Kassaflödesanalys
- Finansiering
- Ekonomiska nyckeltal
- Företagsvärdering
- Konkurrent- & branschanalys
- Beräkning av risk kontra finansiell struktur ("hävstångsformeln")
- Totalanalys av lönsamhet ("du Pont-modellen")
Kursdeltagarna genomför i grupper ett projektarbete där ett företag studeras med avseende på:
- Företagets ekonomiska utveckling och ställning
- Teknikutveckling, branschens dynamik och struktur i ett historiskt perspektiv
- Det studerade företagets verksamhet med avseende på affärsidé, produkter och teknologi, marknader, organisation och externa påverkansfaktorer.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av en kombination av föreläsningar och övningar samt ett större projektarbete som genomförs i grupp.

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgift (praktikfall). Graderade betyg (3, 4 och 5) sätts utgående från tentamensresultatet. För slutbetyg krävs godkänd tentamen samt godkänt praktikfall.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.