Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE165 - Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar  
Linear and integer optimization with applications
 
Kursplanen fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 20117
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   03 Jun 2021 fm J,  26 Aug 2021 em J  

I program

MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDSC DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Ann-Brith Strömberg

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra, en- och flervariabelanalys. Grundläggande kunskaper i MATLAB är önskvärt.

Syfte

Ett syfte med kursen är att ge studenten en översikt över viktiga
områden där optimeringsproblem ofta förekommer som tillämpningar och
en översikt över några viktiga praktiska tekniker för deras
lösning. Ett annat syfte med kursen är att överföra insikter inom
dylika problemområden ur både tillämpnings- och teoriperspektiv,
inkluderande analys av en optimeringsmodell och lämpliga val av
lösningsansatser. Självständigt arbete med konkreta problem under
kursens stadfäster och bekräftar sedan dessa insikter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

  • identifiera de viktigaste principerna för att beskriva linjära och heltalsoptimeringsproblem som matematiska optimeringsmodeller;
  • urskilja och modellera några viktiga klasser av linjära och heltalsoptimeringsproblem;
  • utnyttja linjärprogrammeringsdualitet för känslighetsanalys av optimala lösningar till sådana problem.

Inom varje problemklass ska studenten efter fullgjord kurs kunna
  • utveckla matematiska modeller för relevanta problem inom klassen;
  • identifiera och beskriva viktiga och användbara matematiska egenskaper hos de utvecklade modellerna;
  • välja ut, anpassa eller utveckla konvergenta och effektiva lösningsalgoritmer för problem inom klassen;
  • implementera de valda/utvecklade algoritmerna i lämplig mjukvara;
  • tolka och rimlighetsbedöma de erhållna lösningarna i relation till den ursprungliga problemställningen;
  • undersöka känsligheten hos en erhållen optimallösning med avseende på förändringar i problemdata;
  • förklara resultaten från känslighetsanalysen i relation till de aktuella modellerna.

Innehåll

Kursen beskriver med hjälp av bl a fallstudier hur linjära och heltalsoptimeringsproblem modelleras och löses i praktiken.

Några typiska problem och algoritmer som tas upp är investering, blandning, modeller av energisystem, produktions- och underhållsplanering, nätverksmodeller, ruttnings- och transportproblem, flermålsoptimering och lagerstyrning; simplexmetoden för linjärprogrammering, heuristiker, branch-and-bound-algoritmen.

Organisation

En föreläsningsserie med matematiskt material, räkneövningar, projektarbete, samt muntliga och skriftliga presentationer av projekt.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända projektarbeten, godkända övningar, muntliga och skriftliga presentationer, opposition samt en skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.