Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT320 - Teknisk termodynamik
Applied thermodynamics
 
Kursplanen fastställd 2020-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   16 Mar 2021 em J,  08 Jun 2021 em J,  24 Aug 2021 em J
0204 Laboration 1,5hp Betygskala: TH   1,5hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Gunnar Eriksson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi, LKT053

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskap om teknisk termodynamik med tillämpningar på ångprocesser, kylmaskiner och värmepumpar. Den ger en makroskopisk behandling av termodynamiken, vilket också brukar kallas den klassiska termodynamiken. Enklare strömningslära, i form av inkompressibel, friktionsfri strömning, introduceras också.

Efter genomgången kurs skall den blivande ingenjören kunna förstå, formulera och tolka även komplexa termodynamiska problem, med tillämpningar på ångprocesser, kylmaskiner och värmepumpar, och kunna ställa upp enklare strömningsbalanser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • ställa upp och lösa material- och värmebalanser för olika processer
 • känna till de vanligaste metoderna för energiomvandling i industriella processer

  Innehåll

  Inom ramen för kursen ingår grundläggande teknisk termodynamik, tolkningar av tillståndsdiagram samt de termodynamiska grunderna för några av de viktigaste kraft-värmemaskinerna, såsom ångkraftprocessen, kylmaskin och värmepump. Dessutom behandlas enklare strömningslära, i form av friktionsfri strömning.
  Kursen behandlar följande moment:
  Öppna och slutna system; Tillståndsstorheter; Systemet vatten-vattenånga, ångdiagram, ångtabeller; Material- och energibalanser; Arbete och värme; Första och andra huvudsatsen; Kontinuitetsekvationen; Bernoullis ekvation; Entropi; Reversibla och irreversibla processer; Carnotprocessen; Ångmaskiner; Kylmaskiner; Värmepumpar.

  Organisation

  Kursen består av en teoridel på 6,0hp och en laborationsdel på 1,5hp. I teoridelen ges undervisningen i form av föreläsningar och övningar. Samtliga laborationer är obligatoriska. I laborationsdelen ingår även obligatoriska inlämningsuppgifter i MatLab.

  Litteratur

  Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. & Turner, R.H.: "Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences". 5th ed.,McGraw-Hill, Inc., 2017. 
  Eriksson, G.:"Strömningslära - kompendium för kemiingenjörslinjen", Chalmers, 2004.
  Mörtstedt, S-E & Hellsten, G.: "Data och diagram", 7:e upplagan, Liber Utbildning, 1999.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination av teoridelen sker i form av skriftlig tentamen, bestående av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter, där betyg ges i skala 3 - 5. För godkänd kurs krävs också att laborationsdelen är godkänd. Slutbetyg i kursen baseras på den skriftliga tentamen.


 • Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.