Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT335 - Separationsteknik 1  
Separation technology 1
 
Kursplanen fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64132
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   03 Jun 2021 fm J,  09 Okt 2020 fm J   25 Aug 2021 em J
0204 Laboration 1,5hp Betygskala: TH   1,5hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Krister Ström

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Industriell kemi, LKT084, Fysikalisk kemi, LKT053, Teknisk termodynamik, LKT320.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande teori för masstransport samt kunskap om den för kemisk industri karaktäristiska apparaturen för separation - funktion, konstruktion samt hur dessa beräknas med avseende på dimension och kapacitet. Separationsprocesserna spelar en avgörande roll vid en miljö- och energiteknisk korrekt utformning av alla typer av industriella processer.
Efter genomgången kurs skall studenten ha en grundläggande förståelse för masstransport och de drivande krafter som är grunden till diffusionsprocesserna. Studenten skall också kunna välja lämplig separationsmetod utifrån vilket tillflöde som skall upparbetas. Vidare skall studenten ha kunskap om beräkningsmetoder för dimensionering och kapacitetsuppskattning av diffusionsoperationer samt apparatkännedom om de olika enhetsoperationerna inom ramen för kursen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • beskriva vad enhetsoperationerna destillation, absorption, lakning och vätska-vätska-extraktion använder för "separationg agent" samt vad som är drivande kraft för separationen.
  • beskriva och redogöra för funktionen hos ovan nämnda enhetsoperationer.
  • formulera jämviktssamband för system bestående ånga-vätska, vätska-vätska eller fast fas-vätska.
  • använda Sorels och McCabe-Thieles metoder samt grafiska lösningsmetoder för extraktion.
  • använda materialbalanser samt koppla dessa till jämviktssamband.
  • genomföra design och kapacitetsberäkningar för enhetsoperationerna diskuterade i kursen.
  • beskriva massöverföring i termer av två filmteorin.

Innehåll

Kursen består av en teoridel på 6 hp och en laborationsdel på 1,5 hp. Diffusionsoperationerna studeras ur ett stegvis alternativt kontinuerligt betraktelsesätt. De enhetsoperationer som studeras är destillation, absorption, fast fas-vätska-extraktion samt vätska-vätskaextraktion.
Momentet destillation behandlar separation av binära system i kontinuerligt arbetande destillationskolonner. I anslutning till detta genomgås det teoretiska underlaget såsom jämviktsbegrepp, ångtryck, kokpunkts- och jämviktsdiagram. Två designmetoder, Sorel och McCabe-Thiele presenteras. Vidare studeras destillationskolonnens konstruktion och dimensionering. Enhetsoperationen absorption studeras med designmetoder och apparatur. Teorin för kontinuerlig faskontakt tillämpas på masstransporten i fyllkroppskolonner för absorption. Inom avsnittet extraktion genomgås vätska-vätskaextraktion och fast fas-vätskaextraktion. Vätska-vätskaextraktions för de två fallen två helt oblandbara faser samt delvis blandbara faser diskuteras. Designmetoder och jämviktsbegrepp för dessa fall presenteras.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, demonstrationsräkneövningar samt räknestugor. I kursen ingår två laborationer, destillation samt absorption samt två projekt.

Litteratur

Henley, E. J., Seader, J., D., Roper, D.K., Separation process Principles. Third Edition. ISBN; 978-0-470-64611-3.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker i form av skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en problemlösningsdel. För godkänd kurs krävs också godkända laborationer och projekt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.