Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK561 - Arkitektur, genus och normkreativ design  
Architecture, gender and norm-creative design
 
Kursplanen fastställd 2021-01-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren TKARK: ARKITEKTUR, kontaktuppgifter finns här


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45134
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 1 
TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2 
TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 3 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 2 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 

Examinator:

Lena Falkheden

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

- ge verktyg för kritiska tolkningar och skapande av arkitektur ur feministiska och intersektionella perspektiv. Centrala frågeställningar i kursen är hur vi formar arkitektur och hur arkitektur formar oss och vilka som ges plats i rummet.
- introducera metoder för att kritisk analysera och ifrågasätta normerande föreställningar och uttryckssätt inom arkitekturen
- introducera centrala genusvetenskapliga begrepp och synliggöra icke normativa arkitekter i historien.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

- definiera och förklara centrala teoretiska begrepp inom det genusvetenskapliga fältet

- definiera frågeställningar kring identitet och makt, dess koppling till arkitekturen, den egna utbildningssituationen och yrkeslivet

Färdigheter och förmågor

- analysera plats och rum utifrån genusvetenskapliga begrepp

- tillämpa förvärvad kunskap i framtida utbildningssituationer och i yrkeslivet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- formulera en egen ståndpunkt i förhållande till feministiska och intersektionella perspektiv

Innehåll

Under kursen kommer vi att studera den feministiska och intersektionella teoribildningen och undersöka hur byggda strukturer förhåller sig till dessa. En övergripande bild av det genusvetenskapliga fältet och dess relation till den byggda miljön förmedlas. Begrepp som genus, makt, funktionalitet, identitet, sexualitet, heteronormativitet, etnicitet och klass i relation till arkitektur diskuteras. Kursen är uppbyggd kring en serie föreläsningar, seminarier och workshops samt genom mötet med projekt och praktiker med normkritiska och normbrytande arbetssätt.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops samt en individuell kursuppgift.

Litteratur

En lista med obligatorisk litteratur samt referenslitteratur presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras genom inlämning av en kursuppgift samt aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och workshops.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.