Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS090 - Lasthantering och farligt gods  
Cargo handling and dangerous goods
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81119
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   12 Jan 2021 fm L   07 Apr 2021 em L,  26 Aug 2021 em L

I program

TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Jan Skoog

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge sådan kännedom om allmän lasthantering (fartygstyper och dess lastutrustning), grundläggande stabilitetsbegrepp och definitioner, samt multimodala transporter av farligt gods (väg-, järnväg-, luft- och sjötransport), som krävs för att kommersiellt kunna operera fartyg och last. Kurser inom lasthantering syftar också till att transporter generellt skall genomföras på ett för miljön och samhället i stort bästa sätt med FN:s hållbarhetsmål 5, 12 och 14 i fokus.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för olika fartygstyper och dess lastutrustning
- Beskriva ett fartygs huvuddimensioner och kunna redogöra för grunderna i stabilitet
- Beskriva ett fartygs deplacement, trim och djupgående
- Definiera vad som är farligt gods utifrån FNs klassificeringskriterier
- Redogöra för hur farligt gods skall vara förpackat, separerat och dokumenterat innan det överlämnas för transport
- Redogöra för en säker hantering av olika laster utifrån deras egenskaper och förväntade klimat under resan
- Relatera till tillämplig lagstiftning avseende lasthantering

Innehåll

- Olika fartygstyper och dess lastutrustning
- Fartygs huvuddimensioner
- Skeppsbyggnadstekniska grundbegrepp
- Fartygs vikt - deplacement
- Definition av vikts- och deplacementstyngdpunkt
- Fria vätskeytors inverkan på initialstabiliteten
- Lastplanering
- Nationella och internationella lagar och regler
- Multimodala transporter av farligt gods
- Särskilda regler för lasthantering med avseende på olika lasters egenskaper
- Lastrumsklimat och lastsäkring

Organisation

Kursen inleds med fartygs dimensioner och stabilitet följt av multimodala transporter av farligt gods.

Samtliga lektioner genomförs i formen av föreläsningar, men räkneövningar och lastplaneringsövningar förläggs löpande under de ordinarie föreläsningspassen.

Litteratur

För del A
Skoog, Jan (red.), Grundläggande fartygsstabilitet för sjöfart och logistik, volym 1, senaste upplaga

Olsson Neptun, T, Skoog, J (red) Multimodala transporter av farligt gods för sjöfart och logistik, volym 1, senaste upplaga
Olsson Neptun, T, Skoog, J (red) Multimodala transporter av farligt gods för sjöfart och logistik, volym 2, senaste upplaga

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen av lärandemål 1-7.

Hjälpmedel vid tentamen
Typgodkänd kalkylator, bilagor och tillämplig litteraturSidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.