Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBT016 - Biokemi och bioteknik  
Biochemistry and biotechnology
 
Kursplanen fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik
Institution: 28 - BIOLOGI OCH BIOTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64126
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0216 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   26 Okt 2020 em J   05 Jan 2021 fm J,  17 Aug 2021 em J

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Cecilia Geijer

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Allmän och oorganisk kemi, LKT032, Organisk kemi, LKT105, samt Fysikalisk kemi LKT053.

Syfte

- Att förmedla baskunskaper om biokemiska strukturer och reaktioner samt ge en inblick i biokemiska separationsmetoder.
- Att ge en introduktion till bioteknik genom att förmedla baskunskaper i genteknik, mikrobiologi och mikrobiell odling och ge inblick i några viktiga biotekniska processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten ska kunna

-identifiera utifrån molekylstruktur olika klasser av biomolekyler och beskriva dessa biomolekylers uppbyggnad, strukturella egenskaper och funktion och ha fått en orientering om biokemisk separation

-beskriva prokaryota och eukarota cellers uppbyggnad och struktur

-beskriva och förstå principer vid tillväxt av mikroorganismer och mikrobiell odling, beräkna odlingsparametrar samt ge exempel och beskriva bioteknisk produktion med mikroorganismer och/eller enzymer

-beskriva de molekylära principerna för transport och enzymkatalys och kunna använda Michaelis-Menten kinetik

-beskriva och förstå hur information lagrad i DNA replikeras och hur denna information används för bildning av proteiner via transkription och translation och ha fått en orientering om hur denna kunskap kan användas i molekylär bioteknik och rekombinant DNA- teknik

-beskriva och förstå grundläggande principer för cellens metabolism och dess reglering och beskriva och förstå funktionen hos centrala metabolismvägar och hur ATP bildas i olika biologiska system

-utföra laborationer i biokemi/biologi/molekylärbiologi

Innehåll

Följande moment ingår:

Den levande cellens struktur och organisation. Uppbyggnad av prokaryota och eukaryota celler, olika organellers funktion, växtceller och djurceller. Membran och transport.

Biomolekylers uppbyggnad. Aminosyror, proteiner, enzymer, kolhydrater, fetter samt nukleinsyror.

Enzymkatalyserade reaktioner. Allosteriska enzymer, allosterisk kontroll samt enzymkinetik enligt Michaelis-Menten modellen.

Bioenergetik och metabolism. Drivkraften för biokemiska reaktioner. Energibevarande processer som oxidativ fosforylering och fotofosforylering. Katabolism och kataboliska reaktionsvägar, bl.a. glykolys, citronsyracykeln, pentosfosfatvägen, glyoxylatcykeln samt glukoneogenes och kolhydratsyntes. Reglering av biokemiska förlopp.

Information. De molekylära processerna för prokaryot replikation, transkription och translation. Reglering av genuttrycket.

Bioteknik. Bioteknisk produktion med mikrobiell odling. Grunderna för rekombinant DNA-teknik. Restriktionsenzymer. Vektorer. Kloning. DNA-bibliotek. PCR. RFLP:s. Genterapi. Transgena organismer. I momenten om molekylärbiologi och kloning berörs även de etiska aspekterna av dessa tekniker.

Laborationer som illustrerar viktiga kursmoment: Fotofosforylering, mikrobiell odling, Restriktionsenzymkartering av plasmid

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter samt obligatoriska laborationer som kan redovisas med rapport eller vid seminarie och som ansluter till momenten genomgångna på föreläsningarna.

Litteratur

John L Tymoczko, Jeremy M Berg, Lubert Stryer, Biochemistry: A Short Course, 4th Ed, International Edition. ISBN 9781319248086 Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med betygskala 3, 4 och 5 samt genomförda och godkända laborationer och inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.