Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMS150 - Statistisk databehandling
Stochastic data processing and simulation
 
Kursplanen fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 20142
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Umberto Picchini

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En grundläggande kurs i matematisk statistik. Viss
programmeringsvana förutsätts (i till exempel MATLAB, R, Mathematica eller
C/C++) - kontakta examinatorn för eventuella ytterligare frågor om detta.

Syfte

Syftet med kursen är att introducera studenten för några viktiga programmeringsspråk för matematiska och statistiska beräkningar, genom användning av dessa för lösning av konkreta problem. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda kursens programmeringsspråk som naturliga redskap i senare kurs,

  • ha utvecklat problemlösningsfärdigheter,

  • manövrera på ett naturligt och givande sätt mellan analytiska metoder och numeriska datorbaserade metoder,


  • rapportskrivning mha LaTeX.
Innehåll

Kärnan i kursen består av flera olika projekt inom olika delar av
matematisk statistik med tillämpningar, som till exempel matematisk
finans och bioinformatik.

Varje projekt innehåller ett antal problem som ska lösas med
användning av ett givet programmeringsspråk, till exempel Matlab, Python
eller R. Projekten introduceras under lektioner och
programmeringsspråken introduceras under lärarledda demonstrationer.
Projektrapporterna skrivs i LaTeX.

Organisation

Lektioner som introducerar projekten. Demonstrationer av programpaket. Handledning av projekt.

Litteratur

Huvudsakligen utdelad / elektronisk material. Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras via de rapporter studenterna författar om resultaten av arbetet med projekten. Betyg bestäms utgående från hur
projektproblemen lösts och skrivits om i rapporterna.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.