Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA144 - Grundläggande programmeringsteknik  
Introduction to programming
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 51143
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   17 Mar 2020 fm SB_MU   10 Jun 2020 fm J,  21 Aug 2020 fm J
0219 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Jonas Duregård

  Gå till kurshemsida

Ersätter

TDA142   Programmering TDA143   Programmerade system TDA440   Översikt över datatekniken


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

nga speciella förkunskaper krävs, men en viss datorvana förväntas, t.ex. att kunna redigera och hantera textfiler.

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om programmering. Efter genomförd kurs ska studenten självständigt kunna konstruera enkla datorprogram.
Kursen skall även träna upp allmänna färdigheter i problemlösning, modellering samt ingenjörsmässighet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Behärska programmering på en nivå som är lämplig för att lösa enklare ingenjörsproblem, och för fortsatta studier inom programmeringsnära ämnen exempelvis datastrukturer och databaser. 
 • Förklara och använda grundläggande begrepp inom programmering, speciellt såsom de realiseras i det programspråk som används i kursen.
 • Använda de datastrukturer och styrstrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer och styrstrukturer som passar för det aktuella problemet.
 • Definiera klasser som modellerar enkla fenomen på ett objektorienterat sätt, med inkapslad data som avläses och uppdateras via publika metoder.
 • Dela upp ett större problem i hanterliga delar.
 • Känna till och använda befintliga klasser i klassbibliotek, t ex för att bygga enklare grafiska gränssnitt.
 • Sätta sig in i ett givet program i syfte att felsöka, utvidga eller förbättra programmets beteende enligt givna anvisningar.
 • Förklara, dokumentera och kommentera kod på ett användbart sätt.
 • Redogöra för den roll som algoritmer och datastrukturer spelar vid programmering, samt känna till ett antal vanligt förekommande datastrukturer och ett antal grundläggande algoritmer för sökning och sortering.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp i programmering, realiserade i ett programspråk. Förutom de grundläggande språkkonstruktionerna och enkla riktlinjer för programutformning diskuteras användning av standardbibliotek. 
 • Grundläggande programkonstruktioner som t.ex. typer, variabler, satser och uttryck. 
 • Enkla algoritmer för att utföra olika typer av beräkningar.
 • Grundläggande begrepp inom området objektorientering som t.ex. klasser, objekt och metoder. 
 • Felsökning av program.
 • Konstruktion av enkla grafiska användargränssnitt. 
 • Läsning och skrivning av data via tangentbord/skärm. 
 • Inläsning, tolkning och skrivning av enkla textbaserade dataformat.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter samt handledning vid obligatoriska laborationer. Programmering är en utpräglat praktisk disciplin.
För att lära sig att programmera är det helt nödvändigt att själv konstruera och provköra program. Därför spelar de obligatoriska laborationerna en central roll.
Studenterna får i uppgift att i smågrupper (oftast två och två) konstruera några program.

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vid tentamen ges graderade betyg vilka utgör slutbetyg för kursen. För godkänd kurs krävs dessutom att obligatoriska inlämningsuppgifter och laborationer blivit inlämnade och godkända. För momentet laborationer ges betygen godkänd och underkänd.


Publicerad: on 24 jan 2018.