Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IDY024 - Lönsamhetsanalys och styrning  
Profitability analysis and financial management
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 51141
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 130
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Dugga 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp   Kontakta examinator,  07 Apr 2020 em DIST   20 Aug 2020 fm J  
0219 Inlämningsuppgift 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Gunnar Wramsby

  Gå till kurshemsida

Ersätter

IDY020   Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning IDY021   Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning IDY022   Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning IDY023   Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
- tillämpa grundläggande modeller för budgetering, produkt- och investeringskalkylering
- välja lämpliga kalkylmodeller i olika situationer
- känna till metoder för att förmedla information på ett korrekt och funktionellt sätt i akademiska rapporter
- förstå hur ett ämnesinnehåll måste anpassas för aktuell målgrupp och situation för att bli så effektivt som möjligt
- ta del av och formulera textkritik på ett meningsfullt sätt

Innehåll

- Introduktion till ekonomisk analys
- Likviditets-resultat- och balansbudgetering samt sambandet mellan dessa
- Grundläggande produktkalkylering och hantering av indirekta kostnader
- Investeringskalkylering och pengars tidsvärde
- Grundläggande kunskaper i excel
- Vetenskap, språk och kommunikation

Organisation

- Föreläsningar och övningar, understödda av schemalagda konsultationer
- Obligatoriska gästföreläsningar med individuella reflektioner
- Obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter där excel används
- Litteraturstudier
- Handledning av projektarbetet

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

- En individuell skriftlig fyratimmars tentamen
- Individuella skriftliga reflektioner
- Inlämningsuppgifter i excel
- En skriftlig rapport kring projektarbetet vilket inkluderar språk och kommunikation


Publicerad: on 24 jan 2018.