Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IKA097 - Leading in a digital world  
Leading in a digital world
 
Kursplanen fastställd 2020-03-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 51140
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A+
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp   18 Mar 2020 fm SB_MU   09 Jun 2020 fm J,  26 Aug 2020 em J
0219 Projekt 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Robin Teigland

  Gå till kurshemsida

Ersätter

IKA095   Informationssystem IKA096   Informationssystem


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med kursen är att utöka din kunskap om strategiskt tänkande i en global och digital värld. Kursen ger dig en översikt över hur digitalisering och digital teknik har skapat djupa förändringar inom värdeskapande aktiviteter hos företag, branscher och samhället under de senaste åren samt en inblick i hur dessa kan påverka värdeskapande i framtiden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:

1. Förstå och redogöra för grundläggande begrepp såsom digital innovation, digitalisering, och digital transformation
2. Förstå hur digitalisering påverkar företaget och konkurrensens grundstenar samt samhällets struktur

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Tillgodogöra sig grundläggande information kring digital teknik eller digital teknik lösning samt presentera och argumentera för ett s.k. business case kring densamma.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Utvärdera och beskriva hur digitalisering och digital teknik kan påverka affärsmodeller och strategi samt värdeskapande i samhället idag och i framtiden
5. Kritiskt värdera och diskutera digital teknik och tekniska system i förhållande till organisatoriska egenskaper och samhällets struktur

Innehåll

I en värld som karakteriseras av komplexitet, osäkerhet och mångfald av stora datamängder där gränser stadigt suddas ut är det viktigt att förstå de möjligheter och utmaningar digitalisering och digital teknik för med sig. En grundläggande förståelse kring digital teknik och digitalisering är nödvändig för att förstå hur bäst ett företag kan positionera sig och skapa konkurrensfördel i denna nya värld.

Kursen skall ge kunskap om hur digital innovation förändrar konkurrensmässiga förutsättningar för företag och organisationer samt samhällets struktur.

Kursen är organiserad efter ett antal centrala teman till vilka det är kopplade föreläsningar, seminarium och en live business case:
  • Digital innovation och digitalisering
  • Plattformsstrategi och digitala plattformar
  • Organisatorisk förändring och digital disruption
  • Digitala teknik och förändring i samhällets struktur
  • Digitalt ledarskap

Organisation

Kursen kommer att ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarium, och en live case. Dessa kan innehålla praktiska exempel och demonstrationer.

Litteratur

Anges vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektredovisningar och skriftlig sluttentamen.


Publicerad: on 24 jan 2018.