Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITR234 - Logistik  
Logistics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 51139
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   31 Okt 2019 em SB_MU   09 Jan 2020 fm SB_MU   17 Aug 2020 fm J DIG

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Ola Hultkrantz

  Gå till kurshemsida

Ersätter

ITR231   Logistik I ITR232   Logistik I ITR233   Logistik

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel utveckling, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen, men också att ta ett helhetsperspektiv och effektivisera materialflödena mellan nätverk av företag. Effektiva informationsflöden är en viktig utgångspunkt för att möjliggöra effektiva materialflöden.

Kursens syfte är att dels ge en grundläggande förståelse för området logistik och logistiska begrepp och koncept samt ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för analys och styrning av materialflöden. I kursen fokuseras särskilt logistiksystemets miljörelaterade effekter och mål och hur hållbarhetsfrågorna kommer in som en viktig faktor som påverkar de strategier och beslut som tas av en logistiker i arbetslivet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

redogöra för logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar
redogöra för logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer
redogöra för det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
redogöra för logistikens olika kostnaderna och kapitalbindning
tillämpa de vanligaste kostnads- kapitalbindningsrelaterade mätetalen
redogöra för logistiksystemets strukturer såsom produkterna, materialförsörjningsstrukturer, produktionsstrukturer och distributionsstrukturer
redogöra för styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen
redogöra för strukturen för material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag
redogöra för och tillämpa de grundläggande materialstyrningsmetoderna och partiformningsmetoderna
beskriva frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet
tillämpa några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys för ett logistiksystem
redogöra för olika transportplaneringsproblem och prissättning av transporter
redogöra för några logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt några koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor
redogöra för några viktiga informationssystem för logistik
redogöra för logistiksystemet ur ett miljöperspektiv
  

Innehåll

Ämnesmässigt omfattas följande moment:

- Logistikens utgångspunkter
- Det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter)
- Logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, miljö)
- Logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution)
- Styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialstyrning, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag, transportplanering, materialanskaffningsprocessen)
- Logistiksamverkan i försörjningskedjor
- Informationssystem för Logistik
- Logistik och miljö
- Analysverktyg för logistikutveckling

Organisation

Föreläsningar ges av personal från Supply and operations management och näringslivet.
Övningstillfällen är inlagda. Vid dessa tränas analys- och tillämpningsförmågan i logistiska tillämpningar.
För att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem har ett sypply chain spel lagts in.  
Ett praktikfall med olika fokus behandlas under kursens gång.
En laboration genomförs
Ett antal litteraturseminarier genomförs.

Litteratur

Jonsson, P. och Mattsson, S-A. (2016), Logistik - läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, Lund.

Examination inklusive obligatoriska moment

Samtliga lärandemål ovan examineras med skriftlig tentamen.

För slutbetyg i kursen krävs godkänd tentamen, närvaro vid obligatoriska moment (laboration, spel, litteraturseminarier och vissa föreläsningar) samt godkända litteraturseminarier.


Publicerad: on 24 jan 2018.