Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA401 - Matematisk analys  
Calculus
 
Kursplanen fastställd 2019-03-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER

Äldre studenter (antagna före läsåret 2019/20) ska hänvisas till respektive UBS innan registrering sker på kursen.
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65134
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   26 Okt 2019 fm L,  08 Jan 2020 em L,  27 Aug 2020 fm L

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Axel Flinth

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LMA400   Matematisk analys


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för de elementära funktionernas egenskaper
 • konstruera funktionsgrafer samt bestämma största och minsta värde till en funktion
 • tillämpa de grundläggande beräkningsreglerna för derivator och integraler
 • tolka gränsvärden, derivator och integraler geometriskt
 • tillämpa gränsvärden, derivator och integraler på enklare problem med anknytning till det valda ingenjörsämnet
 • presentera enklare matematiska resonemang
 • redogöra för innebörden av definitioner, satser och bevis samt även kunna genomföra enklare bevis.

Innehåll

 • Gränsvärde
 • Kontinuitet
 • Växande och avtagande funktion. 
 • Lokala maxima och minima. 
 • Extremvärdesproblem.
 • Invers funktion. 
 • Arcusfunktionerna. 
 • De elementära funktionernas derivator. 
 • Asymptoter, grafkonstruktion. 
 • Storleksordningen av exponential-, potens- och logaritmfunktioner. 
 • Primitiv funktion, samband mellan area och primitiv funktion.
 • Bestämd och obestämd integral.
 • Integrationsregler, partiell integration, integration genom substitution.
 • Integration av rationella funktioner, algebraiska funktioner och vissa transcendenta funktioner.
 • Generaliserade integraler.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas på kurshemsida innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras med en skriftlig tentamen. Bonusgrundande duggor kan förekomma. Betygsskala TH.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.