Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE580 - Linjär algebra och differentialekvationer  
Linear algebra and differential equations
 
Kursplanen fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMEL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 67125
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   16 Jan 2020 em L,  06 Apr 2020 em DIST   17 Aug 2020 fm L

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Inaktiv_Fredrik Inaktiv_Ohlsson

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LMA019   Algebra


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen skall, på ett logiskt sammanhängande sätt, ge grundläggande kunskaper om differentialekvationer och linjär algebra. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • definiera grundläggande begrepp inom matris- och vektoralgebra samt formulera, och i vissa fall bevisa, fundamentala satser inom dessa områden
 • lösa linjära ekvationssystem
 • avgöra om en matris är inverterbar och, om så är fallet, bestämma inversen
 • beräkna determinanter
 • beräkna skalär- och vektorprodukt
 • tillämpa vektorer inom rymdgeometrin
 • använda minsta kvadratmetoden
 • räkna med komplexa tal på såväl rektangulär som polär form
 • ställa upp och lösa enkla differentialekvationer

Innehåll

 • Linjära ekvationssystem: radekvivalens för  matriser, eliminationsmetoden på matrisform
 • Matrisalgebra: addition, subtraktion, multiplikation, invers matris
 • Minsta kvadratmetoden.
 • Linjärkombination, linjärt oberoende/beroende
 • Determinanter: villkor för inverterbarhet, räknelagar, Cramers regel. 
 • Geometriska vektorer: addition, subtraktion, skalär och vektoriell produkt, tillämpningar inom rymdgeometri.
 • Komplexa tal: rektangulär form, räknelagar, algebraiska ekvationer, polär form, de Moivres formel, Eulers formler, binomiska ekvationer.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras genom skriftlig tentamen. Bonusgrundande duggor kan förekomma. Betygsskala TH.


Publicerad: on 24 jan 2018.