Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LSP300 - Introduktion
Introduction
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
1,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62115
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 125
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,0hp 0,5hp    

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Annamaria Gabrielli

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Antagen till programmet

Syfte

Kursen ska genom sin uppläggning, form och innehåll ge en god studieintroduktion för de fortsatta studierna samt ge kunskap om den kommande ingenjörsrollen. En viktig del är introduktionen till studiekamraterna som skall nås genom att delar av kursen genomföres i projektgrupper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva hur processen ser ut för att producera en tydlig teknisk-vetenskaplig rapport. Studenten ska ha utvecklat en medvetenhet om rapportskrivningsprocessen. Kursen belyser de olika moment som utgör skrivprocess, utforming och presentation av en sådan rapport.

Innehåll

Kursen innehåller moment som syftar till att utveckla följande:


- välja ut och organisera relevant information för att kunna beskriva ett problem, arbeta fram en lösning och utvärdera densamma
- rapportskrivning och presentationsteknik
- planera sitt skrivande samt kunna strukturera ett material på ett logiskt och sammanhängande sätt
- använda ett språk som är kommunikativt och anpassat till rapportformatet
- beakta den avsedda läsaren
- använda referenser i löpande text samt behärska ett referenshanteringssystem utifrån Harvard-modellen
- ge återkoppling till medstudenter på ett informativt och konstruktivt sätt
- ta emot och beakta kommentarer från medstudenter och lärare samt anamma dessa i det egna skrivandet
- informationssökning samt bibliotekstjänster
- introduktion till kommande studier
- föreläsningsserie med teman som Högskolan och Chalmers, ingenjörsrollen och teknikutveckling
Organisation

Momenten ovan genomföres i form av en föreläsningsserie, övningar och grupparbeten.

Litteratur

Material som presenteras under kursens gång, anslaget på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt slutbetyg fordras närvaro i de flesta av kursens delmoment enligt anvisningar som ges vid kursstart samt en godkänd skriftlig och muntlig presentation.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.