Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CIK015 - Rättsskydd inom IT - strategier för kommersialisering
 
Ägare: TIEKA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   23 Maj 2005 fm M   19 Aug 2005 em V

I program

ENTRE Chalmers Entreprenörsskola, Årskurs 1 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Professor  Ulf PetrussonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för den kritiska roll som de immateriella rättigheterna (patent, upphovsrätt, mönsterskydd, varumärken mfl.) har i kommersialisering av tekniska landvinningar. Kursen lägger särskild vikt vid hur IT-företag använder dessa strategiskt viktiga tillgångar i strävan efter konkurrenskraft.

Innehåll

Kursen är indelad i tre huvudavsnitt.

Det första avsnittet ger övergripande kunskaper om de immateriella rättigheterna, om rätten till anställdas uppfinningar och om hantering av immaterialrättsliga konflikter. I avsnittet läggs stor vikt att förklara hur ingenjörens synsätt skiljer sig från domarens, advokatens eller patentombudets.

Det andra avsnittet behandlar upphovsrätt till programkod och det framväxande området mjukvarupatent. I delen ingår en fördjupning på design, produktutformning och varumärken. Tonvikt läggs vid strategier för val av skyddsmetod. Övningar och praktikfall spelar en framträdande roll i denna kursdel.

Det tredje avsnittet lägger fokus vid kommersialisering av immateriella rättigheter. Standardutveckling, domännamsstrategier och den praktiska betydelsen av open source behandlas. Även frågor som värdering, licensiering och företagsstart ingår i denna del.

Organisation

I kursen ingår föreläsningar, övningar och ett praktikfall. Övningarna är oftast knutna direkt till ett enskilt kursmoment medans praktikfallet behandlar alla delar integrerat.

Litteratur

Koktvedgaard/Levin: Lärobok i Immaterialrätt (senaste upplagan).
Övningsmaterial och artikelsamling säljes vid kursstart.

Examination

Skriftlig tentamen med fyrgradig betygsskala TH. Godkänt praktikfall. Närvaro vid de fem övningstillfällena.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.