Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CIK010 - Immaterialrättsliga strategier inom kemi och bioteknik
 
Ägare: TIEKA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   23 Maj 2005 fm M   19 Aug 2005 em V

I program

TKBIA BIOTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
ENTRE Chalmers Entreprenörsskola, Årskurs 1 (valbar)
TKMTL KEMITEKNIK (INGENJÖRSEXAM.PÅ KEMIINGENJÖRSLINJEN), Årskurs 2 (valbar)
TKMTA KEMITEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TKEFA KEMITEKNIK MED FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Ulf PetrussonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för den kritiska roll som de immateriella rättigheterna (patent, upphovsrätt, mönsterskydd, varumärken mfl.) har i kommersialisering av tekniska landvinningar. Kursen lägger särskild vikt vid hur bioteknikföretag använder dessa strategiskt viktiga tillgångar i strävan efter konkurrenskraft

Innehåll

Kursen är indelad i tre huvudavsnitt.

Det första avsnittet ger övergripande kunskaper om de immateriella rättigheterna, om rätten till anställdas uppfinningar och om hantering av immaterialrättsliga konflikter. I avsnittet läggs stor vikt att förklara hur ingenjörens synsätt skiljer sig från domarens, advokatens eller patentombudets.

Det andra avsnittet behandlar patentering och strategier för patentsökning. I denna del ingår praktiska övningar kring att skriva patentansökan, söka i patentdatabaser och tillämpningen av patentstrategier. I samband med detta diskuteras även etiska aspekter på patentering inom bioteknik.

Det tredje avsnittet lägger fokus vid kommersialisering av immateriella rättigheter. Frågor som värdering, licensiering och företagsstart behandlas. Med hjälp av gästföreläsare ges perspektiv från såväl storföretag och nystartade företag som från akademin.

Organisation

I kursen ingår föreläsningar, övningar och ett praktikfall. Övningarna är oftast knutna direkt till ett enskilt kursmoment medans praktikfallet behandlar alla delar integrerat.

Litteratur

Koktvedgaard/Levin: Lärobok i Immaterialrätt (senaste upplagan).
Övningsmaterial och artikelsamling säljes vid kursstart.

Examination

Skriftlig tentamen med fyrgradig betygsskala TH. Godkänt praktikfall. Närvaro vid de fem övningstillfällena.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.